piątek, 1 lutego 2013

"Oracle Next Generation Data Centre Index" - cykl III



Oracle udostępnił raport "Oracle Next Generation Data Centre Index" - wynika z niego, że po raptownej zmianie sposobu obsługi Big Data, firmy znów przetwarzają dane we własnym zakresie. 

Z opublikowanego przez firmę Oracle raportu z badań pt. "Oracle Next Generation Data Centre Index Cycle III" (Wskaźnik Oracle Next Generation Data Centre Index - cykl III) wynika, że po roku wzmożonego zainteresowania usługami krótkoterminowego wsparcia świadczonymi przez usługodawców zewnętrznych wiele przedsiębiorstw z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) znów przenosi swoje dane do własnych centrów.
Wyniki cyklu II tych badań, opublikowane w styczniu 2012 r., świadczyły o przechodzeniu rynku na korzystanie ze wsparcia zewnętrznych centrów przetwarzania danych, co przypisywano temu, że firmy dały się zaskoczyć lawinowym wzrostem ilości danych (big data). 
Badania przeprowadzone przez firmę analityczną Quocirca wykazały, że w cyklu III odnotowano tendencję odwrotną - przedsiębiorstwa ponownie przenoszą swoje dane do własnych centrów przetwarzania danych. Ta kolejna zmiana sposobu obsługi dużych zbiorów danych świadczy nie tylko o wzroście ważności danych i o większej koncentracji firm na ich wykorzystywaniu, ale dowodzi także, jak ważna jest dla przedsiębiorstw możliwość maksymalnie łatwego przenoszenia danych pomiędzy chmurą publiczną a prywatną. 

Na pozór odnotowano niewielką ogólną poprawę wyników, ale głębsza analiza danych badawczych dowodzi, że istnieją znaczne różnice w regionie:
1. kraje ze strefy euro radzą sobie gorzej niż kraje spoza strefy jednolitej waluty;
2. wśród czynników kształtujących strategie rozwoju centrów przetwarzania danych nadal przoduje dążenie do zrównoważonego rozwoju;
3. podczas kształtowania strategii rozwoju centrów przetwarzania danych priorytety krótkofalowe dotyczące elastyczności wdrażania wydają się mieć większe znacznie od potrzeb długofalowych dotyczących wspierania działalności biznesowej (indeks elastyczności wzrósł, a indeks łatwości obsługi w nieznacznym stopniu zmalał).

Ponowna zmiana sposobu obsługi dużych zbiorów danych
Odsetek respondentów korzystających jedynie z własnych zasobów do przetwarzania danych wzrósł z 45% w cyklu II do 66% w cyklu III: odsetek przedsiębiorstw korzystających tylko z jednego, własnego centrum przetwarzania danych wzrósł z 26% w cyklu II badań do 41% w cyklu III; wzrósł również z 19% do 25% odsetek respondentów twierdzących, że korzystają z wielu własnych centrów przetwarzania danych.
I na odwrót - odsetek przedsiębiorstw korzystających zarówno z własnych, jak i zewnętrznych centrów, spadł z 56% do 34% - odsetek respondentów korzystających z jednego własnego centrum przetwarzania danych i z pomocy zewnętrznej spadł z 26% do 18%; odsetek przedsiębiorstw korzystających z wielu własnych centrów przetwarzania danych oraz centrów zewnętrznych spadł z 30% do 16%. 
Również odsetek przedsiębiorstw twierdzących, że w ciągu następnych 12 miesięcy będą potrzebować nowego centrum przetwarzania danych, wzrósł z 22% do 26%, co sugeruje, że firmy nie przewidują zakończenia obecnego wzmożonego zainteresowania przetwarzaniem danych. 
Zmalała również liczba przedsiębiorstw twierdzących, że w możliwej do przewidzenia przyszłości nie widzą potrzeby zbudowania nowego centrum przetwarzania danych.  Liczba takich firm spadła w ciągu trzech cykli z 17% (cykl I) do 8% (cykl II) i ostatnio do 7% w cyklu III. 

Strefa euro kontra pozostałe kraje regionu?
Niemal bez wyjątku kraje spoza strefy jednolitej waluty europejskiej poprawiły osiągane wyniki w większym stopniu niż kraje należące do tej strefy. 
Wszystkie kraje skandynawskie, Wielka Brytania, kraje Bliskiego Wschodu i Rosja poprawiły swoje wyniki w umiarkowanym stopniu.
Niemcy i Szwajcaria oraz kraje Beneluksu i Półwyspu Iberyjskiego uzyskały słabsze wyniki (dwa ostatnie z ww. regionów odnotowały całkiem znaczny spadek), a Francja i Włochy odnotowały jedynie nieznaczny postęp. 
Spośród krajów strefy euro tylko Irlandia osiągnęła znaczny postęp (wzrost ogólnego indeksu aż o 16,7%).

Przedsiębiorstwa tracą wiele możliwych korzyści, rezygnując z dostosowywania infrastruktury informatycznej do potrzeb działalności biznesowej
Istnieje silna korelacja pomiędzy przedsiębiorstwami, które ściśle dostosowały swoje funkcje informatyczne do potrzeb funkcji biznesowych, a firmami, które uzyskały wysokie wartości indeksu. Innymi słowy przedsiębiorstwa, które dostrzegają potrzebę takiego dostosowania, mogą liczyć na dodatkowe korzyści wynikające z wyższego poziomu zaawansowania strategii rozwoju centrów przetwarzania danych. W cyklu III ta korelacja okazała się szczególnie silna.
Jednocześnie z badań wynika, że nie odnotowano ogólnego polepszenia sytuacji w zakresie dostosowania infrastruktury informatycznej do potrzeb działalności biznesowej. Tak więc niektóre firmy mogły zwiększyć to dostosowanie, ale wiele tego nie zrobiło.
Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które nie zwiększyły tego dostosowania, nie uzyskają też potencjalnych korzyści, które infrastruktura informatyczna może zapewnić firmie.

Inne różnice występujące w regionie
Ogólnie rzecz biorąc, w cyklu III badań przedsiębiorstwa korzystały z centrów przetwarzania danych w nieco bardziej zaawansowany sposób niż w cyklu II. Ogólna wartość indeksu w regionie wzrosła z 5,58 do 5,62 - zaledwie o 1%.
Do krajów, w których odnotowano najwyższy poziom zaawansowania inwestycji w centra przetwarzania danych, należą odpowiednio kraje skandynawskie, region Niemiec i Szwajcarii (Niemcy) oraz Wielka Brytania. 
Nadal rośnie zainteresowanie zrównoważonym rozwojem - na tym polu wartość indeksu uzyskiwana przez przedsiębiorstwa była najwyższa (5,79) w porównaniu z łatwością obsługi (5,62) i elastycznością (5,53).
Najbardziej zaawansowane na polu planowania zrównoważonego rozwoju są kraje skandynawskie, Wielka Brytania oraz region Niemiec i Szwajcarii, choć wyniki tego ostatniego regionu w minionym roku tak naprawdę nieco się pogorszyły.

Informacje dodatkowe 
W październiku 2012 r. firma Quocirca przeprowadziła ankietę wśród 952 członków kierownictwa dużych przedsiębiorstw z 10 krajów/regionów: Beneluksu, Niemiec i Szwajcarii, Francji, Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), Irlandii, Włoch, Bliskiego Wschodu, krajów skandynawskich, Rosji i Wielkiej Brytanii. Pytania zostały sformułowane tak, aby każdą odpowiedź można było wyrazić w postaci liczby z przedziału od 0 do 10, co pozwoliło określić ogólną wartość wskaźnika Oracle Next Generation Data Centre Index. Oddzielne części ankiety poświęcono elastyczności, łatwości obsługi i zrównoważonemu rozwojowi, umożliwiając określenie wartości indeksów cząstkowych dla tych trzech ważnych obszarów.
Ankietę tę przeprowadzono już trzeci raz z rzędu - jest to tzw. cykl III badań. Poprzednie cykle miały miejsce w styczniu 2012 r. i w maju 2011 r. 

Dowiedz się więcej
Oracle Next Generation Data Centre - media fact sheet 
Oracle Optimised Data Centre
Data Centre Transformation with Oracle
Oracle Engineered Systems
Oracle Servers


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz