środa, 20 czerwca 2012

Raport Oracle i Accenture na temat systemów sprawozdawczości finansowej
Z opublikowanych przez firmy Oracle i Accenture badań wynika, że większość przedsiębiorstw z całego świata zainwestowała znaczne środki w systemy sprawozdawczości finansowej, które miały usprawnić ich procesy zamykania okresów finansowych oraz generowania i składania sprawozdań. Inwestycje te były jednak przeprowadzane ad hoc, w wyniku czego wdrożone rozwiązania okazały się nieefektywne i nie zapewniają przedsiębiorstwom wglądu w sytuację finansową, a przedstawiane dane są niskiej jakości i mało wiarygodne. 
W raporcie z badań pt. „The Challenges of Corporate Financial Reporting” (Wyzwania korporacyjnej sprawozdawczości finansowej) stwierdzono, że firmy nie są w stanie w pełni monitorować kosztów ich sprawozdawczości finansowej - aż 60% specjalistów ds. finansów nie potrafi określić łącznych kosztów w tym zakresie. 
W raporcie zasugerowano, że firmy muszą zmienić swoje strategie inwestycyjne, aby uniknąć wzrostu kosztów, nieefektywnej sprawozdawczości finansowej oraz dostarczania ważnych sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z opóźnieniem.
Raport zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Dynamic Markets, w której wzięło udział 1123 specjalistów ds. finansów z dużych przedsiębiorstw z 12 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemiec, Rosji i Hiszpanii. 
Szczegółowe wyniki badań i wnioski z nich można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/KacUof


Najważniejsze ustalenia raportu
* Konieczność wprowadzenia zmian: firmy dostrzegają potrzebę zainwestowania w nowe systemy sprawozdawczości finansowej, które pozwolą im rozwiązać problemy z efektywnością tej sprawozdawczości. 82% ankietowanych firm wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat zmiany w swoich procesach zamykania okresów finansowych oraz generowania i składania sprawozdań. Jednocześnie 47% tych firm zainwestowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczne środki w co najmniej jeden z tych trzech obszarów.
* Nieefektywne inwestycje: 12% ankietowanych firm zainwestowało tylko w jedną z faz procesu sprawozdawczości finansowej (zamykanie okresów finansowych, generowanie sprawozdań lub ich składanie), 10% zainwestowało w dwie z nich, a 25% we wszystkie trzy fazy. Mimo tych inwestycji, do codziennego monitorowania procesu opracowywania sprawozdań i zarządzania nim nadal są wykorzystywane arkusze kalkulacyjne (72%) i wiadomości e-mail (68%), co oznacza, że dokonane inwestycje nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. 
* Wyższe koszty i większa niepewność: 21% działów finansowych odnotowało wzrost kosztów procesów zamykania okresów finansowych oraz generowania i składania sprawozdań. Co ważne, sytuacja jest tak nieprzejrzysta, że kierownicy jednostek finansowych nie są w stanie określić skutków finansowych/konsekwencji kosztowych zarządzania wynikami finansowymi przedsiębiorstwa i ich publikowania - 60% respondentów przyznaje, że nie zna całkowitych kosztów w tym zakresie. 
* Uporczywe problemy: większość firm stwierdziła, że z uwagi na nieadekwatne systemy sprawozdawczości, wciąż ma znaczne problemy ze sprawozdawczością finansową. 68% respondentów przyznało, że mają niewystarczający wgląd w procesy sprawozdawczości, natomiast 84% kierowników ds. finansów stwierdziło, że sprawia im trudności kontrola jakości danych finansowych udostępnianych w ramach sprawozdań. Respondenci ci twierdzą, że dodatkową uwagę należałoby zwrócić na zarządzanie wydajnością.
* Mniejsza efektywność: niewiarygodne i zagmatwane dane sprawiają działom finansów znaczne problemy - jednym z nich (i to wcale nie tym najmniejszym) jest określenie, ile czasu potrzebują specjaliści ds. finansów na wykonywanie powierzonych im zadań. 71% kierowników ds. finansów uważa, że ich efektywność jest w pewnym stopniu ograniczona z uwagi na problemy z analizą danych. 
* Niedotrzymane terminy: brak możliwości efektywnego gromadzenia danych i ich analizy wywiera również wpływ na szerzej rozumianą działalność biznesową. Z uwagi na wprowadzane w ostatniej chwili zmiany w planie kont 15% firm prowadzących działalność w skali globalnej z opóźnieniem złożyło wymagane prawem sprawozdania, narażając się na kary finansowe i potencjalnie wywierając wpływ na wartość akcji.  
* Rozwiązanie problemu: firmy nadal podejmują działania mające na celu usprawnienie metod sprawozdawczości finansowej - 86% przedsiębiorstw planuje dokonać w ciągu najbliższych pięciu lat znacznych inwestycji w tym zakresie. 46% firm musi gruntownie zreorganizować wszystkie trzy fazy sprawozdawczości - podejście to może im pomóc w rozwiązaniu wielu napotykanych problemów oraz w dostosowaniu wydajności procesów sprawozdawczości finansowej do oczekiwań przedsiębiorstwa. 


Dowiedz się więcej
* Oracle Enterprise Performance Management
* Artykuł "Why Finance Matters"
* O firmie Dynamic MarketsBrak komentarzy:

Prześlij komentarz