środa, 21 listopada 2012

Oracle publikuje raport na temat kwalifikacji pracownikówWyniki badań opublikowane właśnie przez firmę Oracle dowodzą, że przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej chętnie korzystałyby z rozwiązań do zarządzania kwalifikacjami pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie kadr w wykonywanie obowiązków służbowych, a także podnieść rentowność firmy i usprawnić jej działalność operacyjną.

Z badań tych wynika, że 95% przedsiębiorstw z Europy Zachodniej ma świadomość, iż analiza kwalifikacji pracowników może zwiększyć wydajność i poprawić wyniki finansowe ich firmy. Jednak zaledwie jedna czwarta (24%) przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu jest "bardzo zadowolona" z posiadanego wglądu w kwalifikacje swoich pracowników, co oznacza, że istnieje znaczna luka pomiędzy aspiracjami firm a ich możliwościami biznesowymi.

Z raportu pt. "Understanding the Impact of Talent Intelligence: A Western European Study" (Badanie wpływu analizy kwalifikacji pracowników: raport dotyczący Europy Zachodniej) wynika, że zdaniem przedsiębiorstw większe inwestycje w rozwiązania do analizy kwalifikacji pracowników mogłyby zapewnić szereg korzyści finansowych ? w tym przede wszystkim wzrost rentowności (54%) oraz obniżenie kosztów szkoleń (53%). 
Z raportu firmy Oracle wynika również, że przedsiębiorstwa biegłe w przetwarzaniu danych dostrzegają korzyści zapewniane przez systemy do analizy danych w większym stopniu niż przedsiębiorstwa, które takiej biegłości nie posiadają. 91% przedsiębiorstw biegłych w przetwarzaniu danych wyraża zgodę na to, aby ich działy kadr stosowały wskaźniki wydajności pracowników w celu określania wkładu poszczególnych pracowników w realizację ogólnych celów firmy ? dla porównania wskaźniki takie stosuje jedynie 70% przedsiębiorstw, które nie mają biegłości w zakresie przetwarzania danych. 
Połowa przedsiębiorstw biegłych w przetwarzaniu danych uważa dział kadr za aktywnego lidera kierującego z wyprzedzeniem działaniami zapewniającymi realizację strategii korporacyjnej, podczas gdy z taką opinią zgadza się mniej niż jedna piąta (19%) przedsiębiorstw, które takiej biegłości w przetwarzaniu danych nie osiągnęły. Dowodzi to, że umiejętne wykorzystywanie dostępnych danych może mieć pozytywny wpływ na realizację strategii i celów biznesowych firmy. 
W badaniach przeprowadzonych przez firmę Loudhouse Research wzięło udział ponad 300 kluczowych decydentów ze średnich i dużych przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
Pełny raport można pobrać pod adresem: http://bit.ly/SbGsUL

Najważniejsze wnioski z badań 

* Bariery utrudniające popularyzację rozwiązań do analizy kwalifikacji pracowników. 43% przedsiębiorstw uważa, że główną barierę w tym zakresie stanowią koszty. Jednak potencjalne korzyści w postaci wzrostu rentowności i oszczędności, na które zwracali uwagę respondenci, mogą się okazać większe od tych kosztów. Respondenci wskazali też kolejne przeszkody w popularyzacji takich rozwiązań, a mianowicie brak wsparcia dyrekcji (32%) oraz brak umiejętności analitycznych (29%).
* Zwiększenie wydajności pracowników. Przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej uważają "jakość procesu zatrudniania" za najważniejszy czynnik warunkujący zwiększenie wartości i wydajności pracowników (57%). Planowanie awansów i mobilność kadr są uważane za problem nieco mniej istotny ? tylko jedna czwarta (28%) przedsiębiorstw uznała uwzględnianie najwydajniejszych pracowników w planie awansów za najlepszy sposób na zwiększenie wydajności.
* Docenianie wartości danych. Wiele badanych przedsiębiorstw prawdopodobnie nie w pełni docenia wartość posiadanych danych ? poziom dostępu do wiarygodnych danych jest w tych firmach wyższy od znaczenia przypisywanego tym danym. Na przykład, podczas gdy "jakość procesu zatrudniania" jest uważana za ważny czynnik w zwiększaniu wydajności firmy, zdaniem większości przedsiębiorstw (58%) poziom dostępu do odpowiednich wiarygodnych danych nie jest wysoki w porównaniu z innymi podobnymi wskaźnikami. Ponadto 43% przedsiębiorstw zgadza się z opinią, że produktywność powoduje wzrost wydajności, jednak tylko 47% ma dostęp do takich danych. 
* Poszerzanie kwalifikacji. Ukończenie wymaganych szkoleń jest uważane za najważniejszy czynnik z zakresu nauczania i rozwoju zawodowego (43%) warunkujący wzrost wydajności pracowników, przy czym dostęp do tego typu danych ma 59% respondentów. Źródła aż takiego zainteresowania tymi danymi tkwią prawdopodobnie w konieczności zaspokajania potrzeb wynikających z przepisów lub związanych z nadzorem wewnętrznym. 
* Planowanie awansów. Mimo specyfiki dzisiejszego środowiska pracy, w którym pracownicy z łatwością zmieniają firmy i stanowiska, planowanie awansów i mobilność kadr są uważane za mniej istotny czynnik w zakresie zwiększania wydajności w Europie Zachodniej. Tylko jedna trzecia respondentów planuje zatrudnienie na wakujących stanowiskach kierowniczych pracowników już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, podczas gdy 39% badanych przedsiębiorstw nie ma żadnych planów co do tego, kto powinien zająć kluczowe dla firmy stanowiska w przypadku ich ewentualnego zwolnienia.

Dowiedz się więcej
Oracle HCM w serwisie Facebook
Oracle HCM w serwisie Twitter
Oracle Talent Management Cloud Service 
Raport: "Understanding the Impact of Talent Intelligence: A Western European Study"

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2012 roku przez niezależne biuro badawcze Loudhouse Research z Wielkiej Brytanii. Raport sporządzono na podstawie odpowiedzi zebranych w ponad 300 wywiadach online, w których udział wzięli decydenci biznesowi z Wielkiej Brytanii (102), Niemiec (102) i Francji (102).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz