piątek, 8 lutego 2013

Aplikacje Analityczne Oracle Financial Services


Aplikacje Analityczne Oracle Financial Services (OFSAA) to rodzina nowoczesnych, kompletnych i w pełni zintegrowanych rozwiązań dla sektora usług finansowych.

Pakiet OFSAA umożliwia instytucjom finansowym ocenę i realizację celów i założeń w zakresie efektywności oraz osiąganie wyników z uwzględnieniem czynnika ryzyka (np, operacyjnego, płynności, walutowego, stopy procentowej itp.), rozwijanie kultury zarządzania ryzykiem w przejrzysty, audytowalny i szybki sposób oraz redukcję kosztów przestrzegania zgodności z przepisami legislacyjnymi, regulacjami itp.; umożliwia również lepszy wgląd w "zachowanie" klienta. 

Aplikacje Analityczne OFSAA są oparte na wspólnej infrastrukturze analitycznej obejmującej jednolity model danych usług finansowych, współdzielone obliczenia analityczne i predefiniowane jednolite raporty na platformie Oracle Business Intelligence.
Rodzina Aplikacji Analitycznych Oracle Financial Services obejmuje wielokrotnie nagradzane rozwiązania dla obszarów takich, jak Zarządzanie Ryzykiem, Zarządzanie Dochodowością, Przestrzeganie Przepisów i Regulacji oraz "Portret klienta" (wieloaspektowe informacje o kliencie). W niniejszym artykule przestawiamy najważniejsze aplikacje pakietu.

Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure jest wspólną platformą dla wszystkich aplikacji wchodzących w skład pakietu OFSAA. OFSAA Infrastructure realizuje takie operacje jak przetwarzanie, czy kategoryzacja danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz, zrozumienia i raportowania.

Oracle Financial Services Asset | Liability Management (ALM) ułatwia instytucjom finansowym pomiar i monitorowanie Ryzyka Stóp Procentowych, Ryzyka Płynności, oraz Ryzyka Kursów Walut. Rozwiązanie to mierzy i modeluje indywidualnie wszystkie kredyty, depozyty, inwestycje i portfele za pomocą metod deterministycznych i stochastycznych. 

Oracle Financial Services Funds Transfer Pricing powstał na bazie dostarczonej przez Oracle pierwszej w historii dostępnej na rynku aplikacji do obliczania cen transferowych funduszy z wykorzystaniem metody dopasowania terminów zapadalności (ang. Matched Maturity Funds Transfer Pricing), pozwalającej instytucjom finansowym określać zysk lub stratę uzyskiwane na aktywach i pasywach, a także zysk lub stratę wynikające z ryzyka stóp procentowych związanego z poszczególnymi transakcjami. Moduł ten umożliwia dokładną ocenę rentowności poszczególnych produktów, kanałów dystrybucji i działów przedsiębiorstwa, a także centralizację ryzyka stóp procentowych, co pozwala efektywnie zarządzać tym ryzykiem. 

Oracle Financial Services Profitability Management ułatwia instytucjom świadczącym usługi finansowe obliczanie rentowności produktów, kanałów dystrybucji, segmentów, a nawet poszczególnych klientów. Standardowe obliczenia rentowności można dostosować do ryzyka, aby umożliwić zarządzanie zyskiem z uwzględnieniem czynnika ryzyka (ang. Risk-Adjusted Performance Management - RAPM), co jest niezbędne dla instytucji finansowych w tej szybko rozwijającej się i złożonej branży. 

Oracle Financial Services Liquidity Risk Management pozwala bankom na oszacowanie i poprawę odporności wskaźników płynności na wielu poziomach poprzez ich odpowiednie oszacowanie i określenie koncentracji funduszy w ramach różnych scenariuszy warunków skrajnych, opracowanych zgodnie z wytycznymi Bazylei III. Pozwala ona bankom na proaktywne podejście do realizacji celów w myśl obowiązujących wymogów i przepisów oraz wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem.

Oracle Financial Services Operational Risk Management umożliwia dogłębny wgląd w instytucję finansową w celu skutecznego identyfikowania, monitorowania ryzyka i zarządzania nim, kontroli poprzez różne linie biznesowe i różne procesy w ramach kompleksowej platformy zarządzania ryzykiem i ładem korporacyjnym (GRC). Ten poziom wglądu daje kierownictwu wyższego szczebla i akcjonariuszom pewność, że działalność jest prowadzona zgodnie z ustalonymi celami biznesowymi, uwzględniającymi nie tylko zyski, ale również i reputację.

Ostra konkurencja i rygorystyczne wymogi regulacyjne w obecnych warunkach biznesowych wzmacniają potrzebę skutecznego planowania oraz zarządzania kapitałem. Instytucje finansowe muszą kontrolować ryzyko operacyjne i określać źródła ryzyka operacyjnego aby zoptymalizować wymagania kapitałowe. Oracle Financial Services Operational Risk Economic Capital zapewnia wstępnie skonfigurowane modele oparte na metodach aktuarialnych, które umożliwiają instytucjom obliczanie kapitału dla ryzyka operacyjnego. Można to osiągnąć poprzez wyliczenia miar ryzyka, takich jak VaR Ryzyka Operacyjnego i VaR Warunkowy.

Aplikacje rodziny OFSAA są rozwiązaniami bardzo nowoczesnymi, stosującymi wyrafinowane i unikatowe algorytmy matematyczne; każda z nich jest w pełni zintegrowana z pozostałymi modułami pakietu OFSAA oraz z relacyjnym modelem danych na poziomie konta klienta. Działając wspólnie lub osobno, OFSAA obsługuje kompleksowo obszary ryzyka i finansów w banku.

Napisz do autora
Tomasz Gołębiewski, Regional Senior Sales Director, Oracle Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz