czwartek, 14 lutego 2013

Oracle opublikował raport na temat współpracy zarządów firm z działami HR

Nowy raport zawiera wnioski dotyczące postrzegania szefów ds. personalnych przez członków kadry dyrektorskiej przedsiębiorstw z Europy Zachodniej.

Przedmiotem najnowszych badań przeprowadzonych przez instytut Economist Intelligence Unit (EIU) oraz współfinansowanych przez Oracle i IBM było postrzeganie szefów działów personalnych przez kadrę dyrektorską firm z Europy Zachodniej. Badania te pomagają określić dziedziny, w których kierownicy ds. kadrowych mogliby pomóc swoim przedsiębiorstwom w osiąganiu przyjętych przez nie celów strategicznych.

W ankiecie przeprowadzonej przez EIU wzięło udział 235 dyrektorów, z czego 95 pochodziło z Europy Zachodniej, w tym z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 57% respondentów zajmowało stanowisko dyrektora generalnego lub równorzędne, a 43% stanowisko dyrektora finansowego lub równorzędne.
Wyniki badań zaprezentowano w raporcie pt. "C-level perspectives of the HR function in Western Europe" (Postrzeganie funkcji działu kadr przez członków kadry dyrektorskiej w Europie Zachodniej). Z raportu tego wynika, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej wielu dyrektorów generalnych i finansowych z tego regionu uważa, iż wiedza i doświadczenie działów personalnych w zakresie zarządzania kadrami mogą pomóc firmom w podejmowaniu trudnych, ale szczególnie ważnych decyzji w zakresie obsadzania stanowisk. 
Z raportu wynika również, że dyrektorzy z Europy Zachodniej cenią sobie współpracę z kierownictwem działu kadr - 69% respondentów stwierdziło, że w ich przypadku ta współpraca jest "bliska i oparta na zaufaniu", a 63% stwierdziło, że współpraca z szefem działu kadr jest dla nich "bardzo cenna".
Jednocześnie jedynie 38% uczestniczących w ankiecie dyrektorów z Europy Zachodniej uważa, że w ich przedsiębiorstwie szef działu kadr odgrywa kluczową rolę w planowaniu strategicznym, a tylko jedna dziesiąta respondentów uznała tę funkcję za szczególnie ważną.

Jak szefowie działów kadr w Europie Zachodniej mogą zwiększyć skuteczność swoich działań 
Większość respondentów wyraziła obawy, czy szefowie działów kadr właściwie rozumieją istotę działalności biznesowej swojej firmy. Członkowie dyrekcji największych przedsiębiorstw i instytucji szczególnie obawiają się problemów kadrowych, które mogą spowodować braki w obsadzie funkcji kierowniczych. 
42% respondentów z największych firm często omawia kwestie wydajności i rozwoju kadry kierowniczej, podczas gdy w mniejszych firmach odsetek ten wynosi zaledwie 24%. Tak więc wydaje się, że szefowie działów kadr mogą mieć większą szansę na kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju ich firm, jeśli:
* pracują w większym przedsiębiorstwie lub instytucji;
* myślą strategicznie, zwłaszcza w kwestiach dotyczących rozwoju kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz 
* mają podobną koncepcję strategii rozwoju kadr jak dyrektor generalny i finansowy firmy. 

Pobierz raport "C-level perspectives of the HR function in Western Europe"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz