wtorek, 30 listopada 2010

Oracle Business Intelligence 11g – kompleksowa platforma BI


Oracle Business Intelligence 11g (OBI 11g) w wersji Enterprise Edition jest kompleksową platformą Business Intelligence, która zapewnia pełną gamę możliwości, w tym interaktywne kokpity informacyjne, zapytania ad-hoc, proaktywne powiadomienia i alerty.

Ponadto pakiet umożliwia raportowanie biznesowe i sprawozdawczości finansowej, karty wyników zarządzania i strategii, uruchamiania procesów biznesowych, wyszukiwania i współpracy, dostępu mobilnego, zintegrowanego zarządzania i wiele innych funkcjonalności.
OBI 11g oparty jest o architekturę zorientowaną na usługi internetowe, którą można łatwo zintegrować z dotychczasową infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa i dzięki temu uzyskać minimalny całkowity koszt posiadania (TCO) oraz maksymalny zwrot z poniesionej inwestycji (ROI).

Rys. 1. Pakiet Oracle Business Intelligence 11g EE

Pełna funkcjonalność Business Intelligence na jednolitej infrastrukturze OBI 11g zapewnia najszerszy i najbardziej kompleksowy zestaw do raportowania, analiz, zapytań ad-hoc i OLAP, kokpitów, kart wyników. Wszystko to wzbogacone jest poprzez rozbudowaną wizualizację, możliwość współpracy, proaktywnego alertowania i powiadamiania, zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, dostęp do informacji w trybie online i offline, natywną integrację z pakietem MS Office oraz obsługę urządzeń mobilnych. Infrastruktura BI która wspiera taki wachlarz funkcjonalności oparta jest o jeden spójny model metadanych, który integruje informację w jednolity i przejrzysty sposób, obniżając koszty administracji systemu BI (TCO) i zwiększając jego amortyzację (ROI).

Odpowiedni dostęp do informacji wszędzie i dla każdego

OBI 11g gwarantuje kompletny i odpowiedni wgląd do informacji dla pracowników na każdym szczeblu organizacji, nie tylko analitykom. Informacja jest zoptymalizowana i dostosowana odpowiednio do odbiorcy biorąc pod uwagę jego rolę, doświadczenie oraz obszar za który jest odpowiedzialny, dostarczając kompleksowe analizy, ścieżki analityczne, czy procesy decyzyjne. Użytkownik może korzystać z tej wiedzy w najbardziej intuicyjny i wygodny sposób poprzez interaktywne kokpity, analizy ad-hoc, złożone graficznie raporty typu „pixel-perfect”, alerty, pakiet MS Office czy dostęp mobilny.

Rys. 2. Interaktywny kokpit informacyjny

Otwarty i elastyczny system Business Intelligence

OBI 11g integruje się z wszystkimi popularnymi źródłami danych, narzędziami ETL, aplikacjami biznesowymi (ERP, CRM), serwerami aplikacji, mechanizmami bezpieczeństwa, portalami, jak również z innymi narzędziami analitycznymi zgodnymi ze standardem ODBC. OBI 11g zapewnia dostęp do danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł, w tym relacyjnych jak i wielowymiarowych oraz aplikacji ERP i CRM takich firm, jak Oracle, czy SAP. Platforma zapewnia spójny model informacji przedsiębiorstwa, jednolity model bezpieczeństwa i możliwość wspólnego konfigurowania, wdrażania i zarządzania wieloma elementami systemu BI z jednego miejsca, znacznie upraszczając administrację i obniżając koszty posiadania systemu tej klasy.

Wybrane elementy funkcjonalne Oracle Business Intelligence 11g

* Interkatywne kokpity. Ten w 100% tzw. ”cienki klient” zapewnia w pełni interaktywny zestaw kokpitów i raportów z bogatymi możliwościami wizualizacji. Kokpity dostarczają użytkownikom informację przefiltrowaną i spersonalizowaną w kontekście ich tożsamości, funkcji lub roli, w oparciu o predefiniowane reguły bezpieczeństwa. Bogaty, interaktywny interfejs użytkownika sprawia, że prezentacja danych jest intuicyjna, właściwa i łatwa do interpretacji. Ponadto alerty i zaawansowana nawigacja kierowana pozwalają użytkownikom na lepsze zrozumienie informacji i podjęcie adekwatnego do sytuacji działania. Dzięki temu użytkownicy zawsze są naprowadzani na właściwe i efektywne decyzje biznesowe, znacznie poprawiające wydajność przedsiębiorstwa lub instytucji.
* Analizy ad-hoc i interaktywne raporty. Oracle Business Intelligence dostarcza użytkownikom efektywny mechanizm generowania zapytań ad-hoc, umożliwiający proste tworzenie nowych analiz od podstaw lub intuicyjne modyfikowanie już istniejących. Aby uwolnić użytkowników biznesowych od problemu złożoności struktury danych, Oracle Business Intelligence udostępnia warstwę metadanych która oferuje logiczny widok metryk, hierarchii i obliczeń w postaci zrozumiałych pojęć biznesowych. Ponadto można szybko i w prosty sposób łączyć dane z wielu źródeł bez konieczności zrozumienia ich fizycznej struktury lub pochodzenia. Użytkownicy dzięki temu zyskują pełnie możliwości wykorzystania potencjału posiadania informacji, przez co minimalizujemy czas i wysiłek niezbędny do podejmowania właściwych decyzji.

Rys. 3. Moduł „Answers” do zapytań ad-hoc

* Sprawozdawczość i raportowanie operacyjne. Moduł Oracle Business Intelligence Publisher (wcześniej znany jako Oracle XML Publisher) dostarcza funkcjonalność, która pozwala na proste tworzenie wysoce sformatowanych szablonów raportów i dokumentów – np. sprawozdań, formularzy, broszurek, raportów flash i innych. Jest to najbardziej efektywne, najbardziej skalowalne rozwiązanie do sprawozdawczości dostępne dla środowisk złożonych i rozproszonych, umożliwiające dystrybucję informacji wieloma kanałami (np. email, www, FTP, drukarka, faks) wedle ustalonego harmonogramu. Moduł jest zintegrowany z platformą OBI 11g, ale także dostępny jako oddzielny produkt. Możemy dzięki temu zautomatyzować i usprawnić proces sporządzania i dystrybucji od dziesiątek do setek tysięcy wielorakich raportów, przeznaczonych dla różnych odbiorców.

Rys. 4. Raporty wykonane w Oracle Business Intelligence Publisher

* Prewencyjne wykrywanie i ostrzeganie. Efektywny, wielostopniowy, działający w czasie rzeczywistym mechanizm ostrzegania pakietu OBI 11g może automatycznie uruchamiać proces analityczny po wystąpieniu zdarzeń biznesowych oraz powiadamiać zainteresowane osoby w preferowany przez nie sposób. Może to oznaczać że w przykładowej sytuacji przedstawiciele handlowi pracujący w terenie mogą otrzymywać powiadomienia przez SMS, kierownicy hurtowni — załączniki PDF do wiadomości e-mail, a analitycy finansowi — raporty w postaci arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel lub poprzez odpowiednią informację na kokpicie Business Intelligence. Każda informacja może być spersonalizowana i dostosowana tak, aby użytkownicy końcowi mogli w odpowiedni sposób reagować na różnego rodzaju zdarzenia. OBI 11g może automatycznie prowadzić użytkownika końcowego krok po kroku poprzez kolejne obszary analiz, sugerując najlepsze rozwiązanie w kontekście danej sytuacji. Będziemy w ten sposób mogli dostarczyć proaktywne rozwiązanie analityczne mobilizujące użytkownika do natychmiastowego podjęcia właściwych działań, gdy będzie to konieczne. Przedsiębiorstwo dzięki temu osiągnie najwyższy stopień gotowości i możliwości aktywnej reakcji na różnego rodzaju zdarzenia.
* Inteligentne podejmowanie stosownego działania. Platforma OBI 11g pozwala przekształcać informacje w konkretne zdarzenie dzięki możliwości wywoływania dowolnych procesów biznesowych z kokpitów i raportów BI. Funkcjonalność tę zapewniają zintegrowane z platformą BI technologie zarządzania procesami biznesowymi. Wywoływane działania mogą obejmować np. uruchomienie procesu biznesowego, usługi internetowej, metody Java lub po prostu wywołanie innych treści BI bezpośrednio z kokpitu lub raportu. Pozwala to użytkownikom znacznie skrócić czas reakcji w określonych sytuacjach i usprawnić proces decyzyjny w przedsiębiorstwie.
* Integracja z pakietem Microsoft Office. Moduł do pakietu Microsoft Office pozwala zintegrować informacje analityczne pobierane z aplikacji Oracle Business Intelligence, Oracle Essbase i Oracle Hyperion Performance Management ze środowiskiem MS Office, a tym samym umożliwia osadzanie najbardziej aktualnych danych firmowych w dokumentach Microsoft Power Point, Word i Excel. Treść w postaci tabel, tabel przestawnych, wykresów, mierników i innych, można wstawiać do dokumentów pakietu Microsoft Office i odświeżać na żądanie. Dzięki temu każdy pracownik przedsiębiorstwa może zawsze pracować na danych źródłowych, a nie na ich kopii lokalnej. Mechanizm ten jest w pełni zintegrowany z pakietem MS Office (Power Point, Word lub Excel) z uwzględnieniem mechanizmów bezpieczeństwa dostępu przechowywanych danych, gwarantując tym samym poufność informacji rozproszonej po plikach fizycznych w razie potrzeby.
* Inteligencja przestrzenna. OBI 11g pozwala na zaprezentowanie informacji z wykorzystaniem map przestrzennych. Użytkownik dzięki temu zyskuje nowy wymiar analityczny, który umożliwi mu znacznie lepiej zinterpretować uzyskany rezultat. Mapy są w pełni interaktywne, zaś dane mogą być wizualizowane przy użyciu wielu różnych sposobów formatowania, w tym wykresy, własne znaczniki, czy kolor wypełnienia o zmiennej intensywności. Analityka przestrzenna pozwoli lepiej zrozumieć reguły i sytuację w obszarze analizy infrastruktury, przestrzeni magazynowej/sklepów/biur, trendów wynikających z lokalizacji i wszelkich obszarów zastosowań, gdzie mapy będą odgrywać kluczową rolę.

Rys. 5. Raport ad-hoc wykorzystujący wizualizację na mapie

* Komunikowanie i zarządzanie strategią przedsiębiorstwa. Moduł „Scorecard and Strategy Management” (Karty wyników) poszerza funkcjonalność OBI 11g o możliwości mające na celu przekazywanie strategicznych celów w całej organizacji i monitorowania postępów w czasie. „Scorecard and Strategy Management” umożliwia postawienie konkretnych celów, określenie sposobu kontroli ich realizacji oraz przekazanie tej wiedzy właściwym osobom. Dzięki tym informacjom pracownicy mogą lepiej zrozumieć swój wpływ na osiągnięcie sukcesu i podejmować odpowiednie działania we właściwym czasie. Karta wyników pozwoli im ocenić swój wkład w osiągnięcie postawionego celu i szybko wprowadzać korekty niezbędne do jego realizacji jeżeli będzie to konieczne. Dzięki temu wiedza potrzebna do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa trafi we właściwy sposób do właściwych osób, umożliwiając tym samym podjęcie właściwych działań w odpowiednim momencie. Moduł ten gwarantuje przejrzystość strategii przedsiębiorstwa i jej realizacji na każdym szczeblu, dla każdego pracownika.

Rys. 6. Wizualizacja strategicznych celów przedsiębiorstwa i postępu w ich realizacji

* Zapytania, raporty i analizy tworzone z wykorzystaniem Oracle Business Intelligence Server. Oracle Business Intelligence Server, który jest fundamentem pakietu OBI 11g, generuje zapytania zoptymalizowane pod kątem dowolnego źródła danych, a następnie wyświetla zagregowane wyniki zapytań w przeglądarce internetowej za pośrednictwem intuicyjnych kokpitów, raportów i analiz. Dzięki temu użytkownicy uzyskują szybki i optymalny dostęp do informacji, bez względu na jej fizyczne pochodzenie i złożoność.
Elastyczny model metadanych OBI 11g obejmuje wszystkie źródła danych przedsiębiorstwa — pliki jednorodne, bazy danych, pakiety aplikacji i inne. Jest on na tyle otwarty i elastyczny, że umożliwia także tworzenie zapytań nie tylko za pomocą narzędzi Oracle. Architektura systemu jest na tyle otwarta, że w prosty sposób pozwala zintegrować istniejące rozwiązania informatyczne – tak, żeby mogły korzystać z wiedzy zawartej w środowisku OBI 11g. Autor raportu może wybrać elementy, które chce w nim umieścić, a Oracle Business Intelligence Serwer sam zbierze i zagreguje odpowiednie informacje w optymalny sposób — nawet gdy informacje te będą rozproszone w różnych źródłach danych.
W przypadku dużej ilości użytkowników wiele zapytań może mieć podobną treść. Oracle Business Intelligence Serwer potrafi inteligentnie wykorzystać ten fakt i przechowywać wyniki wcześniejszych zapytań tak, aby wykonywały się one szybciej. Zapytania mogą być także uruchamiane wcześniej zgodnie z harmonogramem i buforowane na serwerze BI, wówczas nawet w przypadku olbrzymich raportów i analiz wyniki będą dostępne natychmiast gdy użytkownik zaloguje się do kokpitu, bez zbędnego oczekiwania.
Oracle Business Intelligence Serwer zawiera ponadto mechanizmy równoległego wykonywania zapytań i zarządzania pamięcią oraz szybkie adaptery komunikacyjne, co umożliwia wybieranie najwydajniejszych źródeł danych i efektywną agregację, a w rezultacie dramatycznie minimalizuje czas pobierania danych do raportów. Dla zapewnienia wysokiej dostępności całego systemu, wiele serwerów można połączyć w klastry, umożliwiając replikowanie sesji i automatyczne przełączanie w przypadku awarii.
Odwzorowanie warstwy fizycznej, biznesowej i prezentacji jest w pełni kontrolowane przez system informatyczny. Jeśli użytkownik chce zmienić źródło danych (np. zastąpić bazę danych Teradata bazą Oracle) lub przejść z systemu testowego do produkcyjnego, wystarczy jedno kliknięcie przycisku funkcji odwzorowań warstwy fizycznej i wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w każdym raporcie, analizie w sposób automatyczny. Istotny jest fakt że zmiana ta nie ma żadnego wpływu na warstwę prezentacji systemu. Tym samym znacznie zredukujemy czas potrzebny na wprowadzanie zmian w konfiguracji oraz usprawnimy proces migracji źródeł danych.

Podsumowanie cech odróżniających Oracle BI 11g od pozostałych rozwiązań

Oracle Business Intelligence 11g to kompleksowy produkt do analizy danych biznesowych przedsiębiorstwa oferujący pełną gamę funkcji — w tym interaktywne kokpity, zapytania ad-hoc, powiadomienia i ostrzeżenia, raportowanie biznesowe i sprawozdawcze, zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią, wyszukiwanie i współpraca, narzędzia analityczne dla pracowników mobilnych i niepołączonych z siecią oraz zintegrowane zarządzanie systemami. W odróżnieniu od innych narzędzi BI, wszystkie składniki OBI 11g są zintegrowane w ramach jednej, wspólnej architektury opartej o spójny model metadanych, co zapewnia łatwy i intuicyjny sposób dostępu do informacji oraz znacznie upraszcza proces implementacji dowolnych wymagań raportowo/analitycznych. Osoby podejmujące decyzje na każdym szczeblu mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania, zarządzania wydajnością i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
* Ujednolicony dostęp do informacji. Jednoczesny dostęp do wielu źródeł informacji - w tym relacyjne bazy danych, źródła OLAP, pliki płaskie, poprzez jeden interfejs użytkownika. Odkąd wiele organizacji posiada różne źródła danych jak aplikacje biznesowe, hurtownie tematyczne czy hurtownie danych, niezbędne jest posiadanie rozwiązania które pozwoli połączyć te obszary razem w prosty sposób i uzyskać spójny widok sytuacji oraz wydajności przedsiębiorstwa.
* Jednolity widok semantyczny informacji. Innym ważnym elementem jest możliwość zbudowania jednolitego modelu informacji w przedsiębiorstwie, dzięki temu w prosty i optymalny sposób możemy wykorzystać maksymalnie potencjał posiadania danych rozproszonych po wielu systemach. Użytkownicy mogą współużytkować te same miary i wyliczenia, stosując podejście typu „model-centric” zamiast „report-centric”.
* Najlepszy wgląd do informacji. Oracle BI 11g jest jedynym rozwiązaniem Business Intelligence które daje użytkownikom dostęp do informacji której potrzebują, wieloma kanałami dostępu, jednocześnie gwarantując spójność i poprawność informacji.
* Predyktywny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. OBI 11g pozwala użytkownikom łączyć dane historyczne z informacjami pochodzącymi z ostatniej chwili, aby móc uzyskać pełną analizę sytuacji – nie tylko to „co się stało”, ale to „co się dzieje” w danej chwili i dokąd zmierzamy.
* Proaktywna analiza sytuacji. Analiza naprowadzana i możliwość wywoływania procesów biznesowych bezpośrednio z systemu BI pozwala na szybkie podejmowanie właściwych akcji w kontekście danej sytuacji. Inne rozwiązania pozwalają tylko na uzyskanie informacji o tym co się stało.
* Wsparcie dla źródeł wielowymiarowych. Dzięki bliskiej integracji z Essbase mamy możliwość wykorzystania najwydajniejszego silnika wielowymiarowego do przyspieszenia złożonych wyliczeń i analiz typu „what-if”. Dodatkowo mamy możliwość obsługi procesu planowania i budżetowania w ramach jednego pakietu OBI 11g.
* Spójne zarządzanie i bezpieczeństwo. Dzięki ujednoliconej platformie OBI 11g, możemy efektywniej i prościej rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa i wydajności całego ekosystemu Business Intelligence.
* Najszybszy zwrot z inwestycji. Oracle Business Intelligence gwarantuje najszybszy zwrot z inwestycji i gwarancję zakończenia projektu BI sukcesem, dzięki gotowym, predefiniowanym aplikacjom analitycznym Oracle Business Intelligence Applications dla systemów ERP, czy CRM.

Najważniejsze cechy w skrócie

 • Inteligentne wykorzystanie wielu źródeł informacji, w tym baz danych Oracle i innych producentów
 • 100% „cienki klient”
 • Możliwość pełnej analizy ad-hoc przez internet/intranet
 • Jednolity interfejs do dowolnych źródeł danych, obsługujący jednocześnie m.in. bazy relacyjne, źródła OLAP, pliki, usługi, strony internetowe
 • Jeden spójny model metadanych (model-centric)
 • Zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią przedsiębiorstwa
 • Możliwość podejmowania działań na podstawie wiedzy poprzez wywoływanie procesów bezpośrednio z aplikacji BI
 • Zaawansowane, interaktywne kokpity z automatycznymi rekomendacjami w obszarze analiz
 • Prewencyjne wykrywanie i ostrzeganie oraz wielostopniowy proces analityczny
 • Zaawansowane funkcje tworzenia i publikowania raportów „pixel-perfect”
 • Pełny zestaw funkcji analitycznych dla użytkowników mobilnych
 • Zintegrowane zarządzanie platformą BI zapewniające wysoką dostępność i niskie koszty administracji
 • Dostępne na Windows i Linux, w wersji 32 i 64 bit
 • Możliwość wdrożenia zarówno na poziomie departamentalnym, jak i korporacyjnym
Powiązane produkty Oracle
 • Oracle BI Publisher
 • Oracle Essbase
 • Oracle Real-Time Decisions
 • Oracle BI Applications
 • Oracle Hyperion Performance
 • Oracle Data Integrator
 • Oracle Warehouse Builder
Więcej informacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz