poniedziałek, 14 listopada 2011

Raport Oracle ujawnia potrzebę dokonania radykalnych zmian w energetyce


Badania przeprowadzone przez firmę doradczą The Future Laboratory, w których uczestniczyli eksperci z całego świata, pozwoliły zidentyfikować problemy związane z energią elektryczną, które należy rozwiązać. Umożliwiły też określenie tendencji, których realizacja pozwoli urzeczywistnić wizję inteligentnej sieci energetycznej oraz inteligentnego gospodarowania energią.

Firma Oracle, we współpracy z firmą doradczą The Future Laboratory zajmującą się analizą trendów, opublikowała raport pt. „Future of Energy” (Przyszłość energetyki). W raporcie tym poddano analizie rolę, jaką inteligentne sieci energetyczne odegrają w osiąganiu celów w zakresie efektywności energetycznej zdefiniowanych przez Unię Europejską (UE) w ramach strategii wdrożenia do 2050 r. gospodarki niskoemisyjnej. Strategia ta zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95% w stosunku do roku 1990. W raporcie przedstawiono problemy z energią elektryczną, które należy rozwiązać w ciągu następnych 40 lat, oraz tendencje, których realizacja pozwoli doprowadzić do dekarbonizacji przemysłu i społeczeństwa.
Firma The Future Laboratory powołała zespół ekspertów z Europy oraz z Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), którzy mieli zastanowić się, jak można osiągnąć cele dotyczące redukcji emisji do 2050 r. poprzez inwestycje komercyjne, zaangażowanie konsumentów oraz przywództwo polityczne. W skład tego zespołu weszli: Hans Martens (European Policy Commission ― komisja ds. polityki europejskiej CDU), Will Pearson (firma doradcza Eurasia Group) oraz Monika Stajnarova (Europejska Organizacja Konsumentów ― BEUC). Eksperci przedstawili też swoje poglądy na temat roli, jaką technologia odegra w tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych.

Z raportu wynika, że z myślą o osiągnięciu wyznaczonych celów stosowne urzędy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wdrożyły szereg zasad „stymulujących” oraz architektur, aby zachęcić konsumentów do oszczędniejszego zużywania energii. Podjęto m.in. następujące działania:
  • uzyskanie poparcia konsumentów poprzez wprowadzenie szeregu zachęt, które pomagają ograniczyć zapotrzebowanie użytkowników domowych na energię pobieraną z sieci;
  • wprowadzenie przepisów promujących zmiany.

W raporcie stwierdzono, że kluczową rolę w dekarbonizacji odegrają inteligentne sieci energetyczne zdolne do integracji czystych technologii ― takich jak technologie pozyskiwania energii wiatrowej i słonecznej ― które są również w stanie skutecznie dostosować zaopatrzenie w energię do popytu na nią. Ponadto, w sieci energetycznej przyszłości dane będą równie ważne jak sama energia, a skuteczna interpretacja tych danych będzie mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W celu przekształcenia energetyki konieczne będzie także wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ujednolicania danych.

Firma The Future Laboratory określiła szereg kluczowych obszarów technologii, które odegrają decydującą rolę w zaspokajaniu rosnącego popytu na energię elektryczną. Należą do nich następujące obszary:
  • zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w energię elektryczną, zwłaszcza że gospodarki coraz bardziej uzależniają się od technologii cyfrowych;
  • stosowanie zaawansowanych narzędzi do zarządzania po stronie popytu, aby zachęcać do przenoszenia obciążeń z okresów szczytowego zapotrzebowania na energię na godziny poza szczytem;
  • wdrożenie inteligentnych systemów informacyjnych reagujących w czasie niemal rzeczywistym, aby umożliwić dynamiczne kształtowanie cen i udostępnianie klientom zróżnicowanych cen energii elektrycznej w czasie rzeczywistym;
  • zapewnianie szybkiego dostępu do danych konsumentów oraz do dynamicznych stawek opłat za energię elektryczną, aby zachęcić do opracowywania nowych modeli biznesowych stymulujących wzrost konkurencji i zmieniających obecne środowisko firm konkurencyjnych.

Badania potwierdziły też jednak występowanie szeregu słabości utrudniających wdrażanie inteligentnej sieci energetycznej, takich jak brak inwestycji w edukację konsumentów i podnoszenie poziomu ich świadomości, potrzeba zapewnienia kompleksowej ochrony danych osobowych i pełnego bezpieczeństwa oraz brak wspólnych standardów.

Eksperci uczestniczący w badaniach uważają, że rozpowszechnienie się pojazdów elektrycznych wywarłoby silny wpływ na inteligentną sieć energetyczną, dopingując do inwestycji w infrastrukturę, zachęcając do wprowadzania nowych usług oraz propagując zwiększanie świadomości społecznej i aktywnej zmiany zwyczajów dotyczących korzystania z energii elektrycznej.

We wnioskach do raportu stwierdzono, że osiągnięcie powszechnie akceptowanych celów w postaci bezpieczeństwa energetycznego, obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz dalszego wzrostu gospodarczego jest uzależnione od utworzenia inteligentnej sieci energetycznej. Sieć taka powinna zapewniać większą efektywność energetyczną i zaspokajać zapotrzebowanie na energię, a także umożliwiać integrację różnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych.

* Pełną wersję raportu "Przyszłość energetyki" można pobrać TUTAJ.

* Więcej informacji o dziale Oracle Utilities.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz