środa, 21 marca 2012

Koncepcja "Integrated Stack" - najnowsza strategia Oracle


Oracle od dawna miał wizję udostępnienia klientom całościowego, skonsolidowanego i zoptymalizowanego środowiska komputerowego zapewniającego maksymalną elastyczność, skalowalność oraz możliwość szybkiego i adekwatnego reagowania. Obecnie Oracle określa tę wizję terminem „zintegrowany stos”. Współczesne przedsiębiorstwa rozumieją i stosują tę koncepcję, zaś Oracle dostarcza możliwości jej realizacji.

Ewolucja informatyki

Tradycyjne podejście do budowy środowisk informatycznych polegało na tworzeniu „silosów”, czyli oddzielnych systemów dedykowanych do poszczególnych zastosowań, takich jak zarządzanie kontaktami z klientem (customer relationship management — CRM), zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (enterprise resource planning — ERP) czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Podsystemy takie, rozpatrywane oddzielnie, zwykle uchodziły za dostateczne pod względem możliwości funkcjonalnych, ale klienci nie byli zadowoleni z obsługi przez system jako całość. W szczególności nie było możliwe współużytkowanie w pełni podstawowej infrastruktury, mocy obliczeniowej, procesów biznesowych, danych i innych zasobów.
Wielkie zbiory danych (BIG DATA) stwarzają dodatkowe problemy. Termin ten oznacza zbiory z zawartością nie posiadającą uporządkowanej struktury, pochodzącą z takich źródeł jak poczta elektroniczna, blogi i media społecznościowe. Współczesne aplikacje są w stanie pozyskiwać wielkie zbiory danych, ale stanowi to duże obciążenie dla hurtowni danych i może negatywnie wpływać na gwarantowane poziomy usług wykonywanych przez dział informatyczny na rzecz działów biznesowych. W związku z tym w celu uzyskania sprawniejszej, bardziej ekonomicznej i lepszej jakościowo obsługi, wielu klientów przeszło na środowiska bardziej zestandaryzowane i skonsolidowane, w których każda aplikacja obsługuje wszystkie oddziały firmy w skali globalnej.
Aby uzyskać wymaganą zdolność do elastycznego, szybkiego i adekwatnego reagowania, klienci wykonują obecnie kolejny krok, jakim jest przejście na środowiska przetwarzania w chmurze (cloud computing). Dzięki modelowi przetwarzania w chmurze, klient ma do dyspozycji jednolitą, wspólną, zestandaryzowaną i zgodną z potrzebami infrastrukturę w warstwie technologicznej.
Jedną z dostępnych obecnie możliwości jest „platforma jako usługa” (platform as a service — PaaS), która umożliwia klientowi projektowanie i tworzenie własnych aplikacji. Aplikacje takie mogą być udostępniane użytkownikom z chmury publicznej lub prywatnej.

Wizja architektury Oracle: zintegrowany stos

W okresie ostatnich 10 lat Oracle intensywnie pracował nad realizacją koncepcji pod nazwą Oracle Fusion Architecture, która wychodzi naprzeciw potrzebie udostępnienia skonsolidowanego i zoptymalizowanego środowiska. W wyniku tych prac obecnie wyprzedzamy bardzo znacznie innych dostawców pod względem zdolności do zapewnienia zintegrowanego stosu i kompleksowej obsługi modelu przetwarzania w chmurze.
Oracle jest jedynym na świecie dostawcą, który oferuje produkty dla każdej warstwy stosu technologii — od aplikacji, poprzez warstwę pośrednią i bazy danych, po serwery i pamięci masowe. Wszystkie te warstwy — oraz wszystkie produkty w każdej warstwie — zostały zaprojektowane do wzajemnej współpracy, a także przetestowane pod względem efektywności takiej współpracy. Stos podlega certyfikacji, dzięki czemu klienci otrzymują gwarancję, że elementy danej konfiguracji będą ze sobą bezproblemowo współpracować.

Definicja pojęcia „integracja stosu”

Centralnym pojęciem w prezentowanej przez Oracle wizji kompleksowego i zoptymalizowanego środowiska informatycznego jest pełna integracja stosu. Ale, co to w istocie jest „integracja stosu”? W naszym rozumieniu integracja stosu to integracja w następujących czterech kluczowych aspektach:
· w ramach każdej warstwy stosu
· pomiędzy wszystkimi warstwami stosu
· z innymi systemami
· we wszystkich fazach cyklu eksploatacji systemu.
Integracja w ramach warstwy stosu oznacza integrację pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, pakietami oprogramowania warstwy pośredniej, bazami danych itd.
Integracja pomiędzy warstwami stosu oznacza na przykład integrację pomiędzy aplikacjami a warstwą pośrednią, pomiędzy warstwą pośrednią a bazami danych itd.
Integracja z innymi systemami dotyczy zwłaszcza zgodności z otwartymi standardami, co zapewnia łatwą i efektywną integrację produktów Oracle w środowiskach heterogenicznych.
Integracja nie dotyczy wyłącznie oprogramowania i sprzętu, lecz obejmuje także cały zestaw usług potrzebnych we wszystkich fazach eksploatacji systemu, w tym instalacji, wdrożenia, utrzymania, a nawet wycofywania z użytku.

Systemy programowo-sprzętowe

Przykładem integracji pomiędzy warstwami stosu są oferowane przez Oracle tzw. systemy programowo-sprzętowe (engineered systems). Są to gotowe zestawy sprzętu i oprogramowania, dostarczane w postaci zintegrowanej, zoptymalizowanej i natychmiast zdatnej do eksploatacji. Oracle jest jedynym dostawcą, który może oferować systemy tego typu, gdyż jest jedynym dostawcą, który oferuje produkty dla wszystkich warstw stosu.

Oracle Exadata Database Machine

Oracle Exadata Database Machine to jedyny mechanizm bazodanowy, która zapewnia maksymalną wydajność w zakresie zarówno obsługi hurtowni danych, jak i przetwarzania transakcyjnego online (online transaction processing ― OLTP), dzięki czemu jest doskonałą platformą do konsolidacji w chmurach prywatnych.
W skład tego kompleksowego pakietu wchodzą serwery, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe oraz oprogramowanie, zapewniające łącznie bardzo wysoki poziom skalowalności, bezpieczeństwa i nadmiarowości. Oracle Exadata zapewnia obniżenie kosztów dzięki konsolidacji wszelkiego rodzaju obciążenia w ramach jednej platformy, a równocześnie co najmniej 10-krotne zwiększenie wydajności przetwarzania dla dowolnego rodzaju obciążenia, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Ponadto umożliwia szybsze wdrożenie dzięki wyeliminowaniu fazy integracji, wykonywanej często metodą prób i błędów.

Oracle Exalogic Elastic Cloud

Oracle Exalogic Elastic Cloud to jedyny na świecie mechanizm zintegrowanego przetwarzania w chmurze, w którym sprzęt komputerowy i oprogramowanie warstwy pośredniej zostały zaprojektowane łącznie pod kątem zapewnienia maksymalnej wydajności przy minimalnej pracochłonności konfigurowania i minimalnych kosztach. Zapewnia kompletne podstawowe oprogramowanie warstwy pośredniej (np. Oracle WebLogic Server, Oracle Coherence) wraz z kompletną infrastrukturą serwerową, pamięci masowej i sieciową. Ponadto zapewnia najwyższą na świecie wydajność przetwarzania aplikacji Javy. Jest to znakomity system do konsolidacji przetwarzania związanego z aplikacjami dowolnych typów.

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance to nowe podejście do wykorzystania najpopularniejszej na świecie bazy danych — Oracle Database 11g — polegające na udostępnieniu jej jako jednego systemu łatwego do wdrożenia i zarządzania. Jest to kompletny pakiet obejmujący oprogramowanie, serwer, pamięć masową i komponenty sieciowe, zaprojektowany pod kątem maksymalnej prostoty, zapewniający klientom oszczędność czasu i pieniędzy dzięki uproszczeniu wdrożenia, utrzymania i obsługi systemów opartych na przetwarzaniu bazodanowym. Ponieważ wszystkie komponenty sprzętowe i programowe pochodzą od Oracle, klienci mogą korzystać z wyjątkowego modelu licencji na oprogramowanie, w którym płaci się w zależności od wzrostu zapotrzebowania i użycia (pay-as-you-grow), co pozwala na szybkie skalowanie (od 2 do 24 rdzeni procesorów) bez kosztów i przestojów zwykle związanych z modernizacją sprzętu.
Oracle Database Appliance nadaje się znakomicie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz systemów obsługujących odrębne działy dużych przedsiębiorstw.

Oracle Exalytics In-Memory Machine

Oracle Exalytics In-Memory Machine to pierwszy na świecie sprzętowo-programowy system analityczny, w którym dane do analizy znajdują się w całości w pamięci operacyjnej, co zapewnia szybsze niż kiedykolwiek dotąd wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym. Oracle Exalytics umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, a przy tym sprzyja szerszemu rozpowszechnieniu w firmie procesów analizy danych biznesowych (business intelligence — BI) dzięki możliwościom interaktywnej wizualizacji pozwalającym na wykonywanie analiz przez każdego użytkownika. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą rozszerzać zasięg swych systemów BI poza zwykłe raporty i konsole analityczne — na takie zaawansowane zastosowania jak modelowanie, planowanie, prognozowanie i analizy wyprzedzające. Aplikacje planistyczne mogą być skalowane, obejmując całe przedsiębiorstwo przy zapewnieniu szybszego i dokładniejszego planowania.

Oracle Big Data Appliance

Oracle Big Data Appliance to system programowo-sprzętowy zoptymalizowany pod kątem pozyskiwania i organizowania danych niezestrukturyzowanych (tzw. wielkich zbiorów danych BIG DATA) oraz ładowania ich do bazy danych Oracle Database 11g. System ten zawiera zoptymalizowane komponenty sprzętowe oraz nowe rozwiązania programowe obsługujące wielkie zbiory danych, dzięki czemu stanowi najbardziej kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania zbiorów danych klasy BIG DATA. Źródła - takie jak blogi, media społecznościowe, inteligentne urządzenia pomiarowe, czujniki i inne urządzenia - generują ogromne ilości danych, które nie są w łatwy sposób dostępne do analizy z hurtowni danych czy aplikacji. Połączone składniki Oracle Big Data Appliance, Oracle Exadata Database Machine i Oracle Exalytics In-Memory Machine stanowią kompleksowe rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby klientów w zakresie pozyskiwania, organizowania i analizowania wielkich zbiorów danych oraz maksymalizowania ich wartości w przedsiębiorstwie.

SPARC SuperCluster T4-4

Oracle SPARC SuperCluster T4-4 to pierwszy system programowo-sprzętowy łączący w sobie moc obliczeniową nowego procesora SPARC T4, wydajność i skalowalność systemu operacyjnego Oracle Solaris 11, zoptymalizowaną wydajność bazy danych zapewnianą przez Oracle Exadata oraz szybkość przetwarzania w warstwie pośredniej zapewnianą przez Oracle Exalogic Elastic Cloud. SPARC SuperCluster T4-4 to znakomita platforma do konsolidacji wielu aplikacji, baz danych i obciążeń w warstwie pośredniej, a także do wdrażania złożonych środowisk do opracowywania, testowania i wdrażania aplikacji.

Platforma Oracle do przetwarzania w chmurze i zarządzania

Oferta Oracle w zakresie przetwarzania w chmurze obejmuje następujące rozwiązania:
* Platforma Oracle On Demand, która udostępnia oprogramowanie jako usługę (software as a service — SaaS), a także modele hostingu i zdalnego zarządzania jako alternatywne wobec modelu wdrożenia oprogramowania lokalnie w przedsiębiorstwie;
* Oracle Public Cloud — obszerny zestaw najlepszych w swych kategoriach, zintegrowanych usług zapewniających samoobsługowy dostęp w trybie subskrypcji do aplikacji i warstwy pośredniej Oracle Fusion oraz do bazy danych Oracle (przy czym Oracle zapewnia pełne zarządzanie, hosting i pomoc techniczną);
* Oracle Social Network — rozwiązanie klasy korporacyjnej do współpracy i obsługi sieci społecznościowej, udostępniające szeroką gamę narzędzi w tym obszarze, umożliwiających pozyskiwanie informacji i ich współużytkowanie w kontekście procesów biznesowych i aplikacji przedsiębiorstwa.

Kompleksowe bezpieczeństwo

Baza danych Oracle, wykorzystująca nasze 35-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa, umożliwia dogłębną kontrolę nad zabezpieczeniami, zapewniając równocześnie transparentność i ochronę. Oferujemy szeroką gamę opcji bezpieczeństwa obejmujących szyfrowanie danych na poziomie bazy bądź na poziomie poszczególnych tabel czy wierszy. Zapewniona jest możliwość rozdzielenia obowiązków pomiędzy administratorów bazy danych, a także audytu wszystkich operacji wykonywanych na bazie danych.
Oracle Identity Management 11g to rewolucyjne podejście do architektury, które zapewnia ochronę w modelu usług webowych, co radykalnie upraszcza kwestie bezpieczeństwa aplikacji. Udostępnia ono szeroką gamę funkcji bezpieczeństwa, takich jak konfigurowanie i uwierzytelnianie użytkowników, w postaci oddzielnych usług wielokrotnego użytku, zgodnych z modelem Web Services. Dzięki temu bezpieczeństwo nie jest wdrażane wyrywkowo w poszczególnych komponentach, lecz jest wplecione nierozerwalnie w samą aplikację.

Kompletny zintegrowany stos: korzyści dla klientów

Korzyści, jakie zapewnia klientom koncepcja zintegrowanego stosu, są liczne i znaczące. Możemy wprowadzać innowacje do stosu szybciej, dzięki czemu klienci mogą również szybciej wprowadzać innowacje po swojej stronie. Zapewniamy lepsze poziomy wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa niż jakikolwiek inny dostawca — a także lepsze niż jakikolwiek klient mógłby zapewnić sobie we własnym zakresie. Skracamy czas wdrożenia o całe tygodnie lub miesiące, gdyż oferujemy kompletne i zintegrowane systemy. Upraszczamy serwis i modernizację, gdyż zapewniamy odpowiednie ścieżki i narzędzia do zarządzania obejmujące cały stos. Obniżamy koszt posiadania oraz ryzyko związane z posiadaniem stosu i zarządzaniem nim. Oraz zapewniamy pomoc techniczną z jednego źródła, obejmującą wszystkie składniki zestawu.

Oracle jest jedynym dostawcą oferującym kompletny stos systemowy ze wszystkimi elementami sprzętu i oprogramowania zaprojektowanymi pod kątem wzajemnej współpracy. Oraz jednym dostawcą, który może zapewnić innowacyjność i zoptymalizowaną wydajność na miarę potrzeb współczesnego użytkownika systemów informatycznych.

Dowiedz się więcejBrak komentarzy:

Prześlij komentarz