czwartek, 22 marca 2012

Oracle prezentuje raport "Cloud Readiness"


Raport w sprawie gotowości przedsiębiorstw europejskich do przejścia na przetwarzanie w chmurze pokazuje, że firmy próbują wśród głośno reklamowanych rozwiązań znaleźć strategię najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Oracle przez firmę Quocirca, przetwarzanie w chmurze zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw z Europy, Bliskiego Wschodu i Rosji. Drugi cykl badań (patrz rozdział "Metodyka") wykazał, że większość firm przeanalizowała specyfikę tej technologii i że przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na jej wdrożenie, gdy natkną się na takie podejście do przetwarzania w chmurze, które odpowiada ich potrzebom.
Największą popularnością wśród tych podejść cieszy się chmura prywatna - firmy mają wtedy możliwość zdalnego udostępniania aplikacji swoim pracownikom, z centralnego centrum przetwarzania danych. Niemal połowa przedsiębiorstw (49%) planuje wdrożyć chmurę prywatną w oparciu o własną infrastrukturę (28%) albo w oparciu o zasoby zewnętrzne (21%). Wskaźnik ten wzrósł od stycznia 2011 r., kiedy wynosił 35%.

Badania wykazały też, że liczba respondentów, którzy kompletnie nie rozumieli zasad funkcjonowania chmury spadła w ciągu 2011 r. o połowę - z 12,5% do 6%. Nastąpił też znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw, które już korzystają z tej technologii - z 12% do 21%. Co więcej, 32% respondentów przewiduje wdrożenie chmury w ramach swojej platformy informatycznej w przyszłości, podczas gdy 22% badanych uważa, że chmura spowoduje "całkowitą zmianę reguł gry" (wzrost z poziomu 14%).

Zmieniła się też interpretacja pojęcia "chmura" - przedsiębiorstwa wychodzą stopniowo poza ramy wczesnych modeli lansowanych przez niektórych specjalistów, zdaniem których za prawdziwą chmurę można uznać jedynie rozwiązania współdzielone (multi-tenant). W rzeczywistości 28% respondentów stwierdziło, że planuje utworzenie wielu "chmur prywatnych" i nie zamierza korzystać z "chmury publicznej" - dla porównania, tylko 15% planuje korzystanie wyłącznie z chmury publicznej. Jednak rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami chmury zaciera się w branżach takich jak telekomunikacja i branża mediów. Z badań firmy Quocirca wynika, że w sektorach tych przetwarzanie w chmurze jest wdrażane znacznie częściej niż w innych sektorach objętych badaniami. W obu tych branżach przedsiębiorstwa tworzą produkty oparte na chmurze prywatnej, które stykają się następnie z chmurą publiczną. W zasadzie przypomina to pod wieloma względami tworzenie dużych platform chmury publicznej - oba te podejścia bazują przy tym na tej samej technologii opartej na centrum przetwarzania danych. Różnica między tymi przypadkami jest więc raczej kwestią skali, a nie fundamentalnego podejścia. Trzeba zauważyć jednak, że takie semantyczne rozważania z pewnością nie zainteresują decydentów z biznesu. Znacznie bardziej interesują ich oczywiste korzyści dla użytkowników, takie jak elastyczność i skalowalność.

Andrew Sutherland, wiceprezes ds. technologii na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w firmie Oracle ujął to tak: "Niektórzy specjaliści z branży uwikłali się zanadto w dyskusje na temat różnic pomiędzy chmurą prywatną a publiczną. Jednak podstawy każdej z tych technologii oraz oferowane przez nie korzyści są w istocie rzeczy takie same. Firma Oracle dostrzega to, gdyż udostępnia technologię, w oparciu o którą funkcjonują największe chmury publiczne na świecie. Jednocześnie tę samą technologię oferuje firmom, które tworzą infrastrukturę swojej własnej chmury prywatnej. Obydwa te podejścia zapewniają firmom dużą elastyczność i skalowalność. Oracle oferuje swoim klientom możliwość wyboru pomiędzy chmurą prywatną, korzystaniem z usług chmury publicznej na platformie Oracle Public Cloud oraz rozwiązaniem hybrydowym będącym połączeniem obu ww. podejść".

Chmura prywatna - przyszłość infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa?

Chmura prywatna to podejście, które umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie w ramach ich własnego centrum przetwarzania danych - lub w przestrzeni w ramach lokalnego centrum przetwarzania danych, modelu korzystania z infrastruktury informatycznej, który zapewnia pracownikom zdalny dostęp do aplikacji i systemów, na wielu urządzeniach, oraz możliwość bezproblemowej pracy w wielu lokalizacjach.
Model ten pozwala także firmom centralnie i efektywnie zarządzać infrastrukturą informatyczną - od wysyłania aktualizacji, aż po udostępnianie zasobów nowym użytkownikom - poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Jednak pewien obszar, uważany swego czasu za słaby punkt przetwarzania w chmurze, zaczyna być w coraz mniejszym stopniu postrzegany jako problem przez decydentów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną. Dla niektórych decydentów poważną przeszkodą we wdrażaniu tej nowej technologii była kiedyś kwestia bezpieczeństwa - obecnie kwestia ta jest problemem tylko dla osób najbardziej konserwatywnych. Podczas gdy jedna czwarta respondentów wciąż uważa kwestie bezpieczeństwa za "główny problem", twierdząc, że zawsze będą one przedmiotem obaw, a 11% badanych sądzi, że to wciąż zniechęca do wdrażania nowej technologii, znacznie większy odsetek respondentów uważa, że jest to problem, z którym można sobie spokojnie poradzić.
Obawy o bezpieczeństwo to już od dawna kwestia raczej postrzegania niż rzeczywistych faktów i wydaje się, że większość użytkowników dostrzega, iż można już teraz bez problemu zbudować bezpieczny model przetwarzania w chmurze. Xavier Verhaeghe, wiceprezes Oracle, szef działu rozwiązań warstwy pośredniej (Middleware Solutions) w regionie EMEA, powiedział: "Przez pewien czas kwestie bezpieczeństwa przetwarzania w chmurze faktycznie budziły pewne wątpliwości , jednak dziś jest to już raczej kwestia postrzegania niż rzeczywistych faktów. Scentralizowane przechowywanie danych w centrach przetwarzania danych również ogranicza ryzyko wycieku danych ze zgubionych lub ukradzionych urządzeń oraz utraty przez firmy kontroli nad danymi, jak to się działo, gdy dane były przechowywane w wielu odrębnych, nieusystematyzowanych środowiskach".

Gdzie technologia chmury odnosi sukcesy?

Badania wykazały, że obserwowane w Europie nastawienia i podejścia do przetwarzania w chmurze uległy zmianie. W styczniu 2011 r. firmy niemieckie i szwajcarskie odnotowały najwyższy wskaźnik wdrożeń w regionie EMEA, następny w kolejności był Beneluks, a po nim kraje skandynawskie. W listopadzie 2011 r. najwyższą pozycję w rankingu zajmowały przedsiębiorstwa z krajów skandynawskich, a Niemcy i Szwajcaria spadły na trzecie miejsce. W rankingu branż najwyższe miejsce zajmuje telekomunikacja i branża mediów - układ ten nie uległ zmianie w roku 2011.
Andrew Sutherland z firmy Oracle powiedział: "Istnieją dwa podejścia do przetwarzania w chmurze, które są definiowane raczej w kategoriach korzyści dla użytkownika niż pojęć ogólnych, takich jak 'publiczny' czy 'prywatny'. Firmy telekomunikacyjne i medialne postrzegają chmurę jako efektywny sposób eksploatacji technologii opracowywanych własnymi siłami, a także jako sposób budowania systemów, które klienci mogą wykorzystywać w celu interakcji z firmą i jej treściami. Obserwujemy dostawców treści budujących coś, co wygląda jak klasyczna chmura 'publiczna', ale w rzeczywistości jest rozszerzeniem własnej chmury prywatnej firmy, co odzwierciedla fakt, że technologia pozwala nam wdrażać na typowych platformach różnego typu powiązania. Podejście to zwiększa efektywność i integrację firm".
"Usługi użyteczności publicznej to kolejna branża, która traktuje technologię chmury jako znakomitą platformę - w tym przypadku do zarządzania inteligentnymi sieciami energetycznymi. Wiele firm energetycznych z całej Europy wdraża teraz tę technologię, aby ograniczyć koszty, skuteczniej rozpoznawać wzorce użytkowania energii przez klientów oraz udoskonalać oferty produktów kierowane do klientów poprzez bardziej indywidualną, prowadzoną w czasie niemal rzeczywistym analizę zużycia energii".

Podsumowanie

W miarę jak przedsiębiorstwa coraz lepiej zaznajamiają się z koncepcjami leżącymi u podstaw przetwarzania w chmurze oraz z zasadami wdrażania tej technologii, a także przestają się jej obawiać, dostrzegamy kształtowanie się coraz wyraźniejszych wzorców wdrażania. Chmura prywatna - czyli model umożliwiający zdalne udostępnianie aplikacji pracownikom, z centralnego centrum przetwarzania danych firmy - jest coraz częściej uznawana przez przedsiębiorstwa europejskie za główny, a w wielu przypadkach za preferowany model wdrażania. Prywatna platforma udostępniana jako usługa (Private Platform-as-a-Service) to model, który zaczyna być postrzegany jako strategia naturalna dla przedsiębiorstw: pozwala szybciej i taniej opracowywać i wdrażać aplikacje z uwagi na korzystanie ze wspólnych komponentów, wspólnej infrastruktury i samoobsługowego interfejsu. Podejście to zwiększa wskaźnik ponownego wykorzystywania komponentów, standaryzacji, kontroli i efektywności.
Przetwarzanie w chmurze to podejście, które niedługo znajdzie się w głównym nurcie wdrożeń z uwagi na coraz wyższy poziom dopracowania możliwości infrastruktury i technologii - staje się jasne, że podejście to odegra główną rolę w ewolucji dzisiejszych centrów przetwarzania danych.

Metodyka

W styczniu 2011 r., w ramach badania Oracle Next Generation Datacentre Index (cykl 1), firma Quocirca przeprowadziła ankietę, w której wzięło udział ponad 900 przedsiębiorstw z Europy, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Badanie to powtórzono w listopadzie 2011 r. - wzięło w nim wtedy udział 949 przedsiębiorstw tego samego typu z Europy, Bliskiego Wschodu i Rosji (cykl 2). W przypadkach, gdy było możliwe bezpośrednie porównanie liczb z obu cykli, przeprowadzono dokładne porównanie w oparciu o identyczne zasady oceny, wykorzystując wyłącznie dane z krajów, które uczestniczyły w obu cyklach badania.

Raport "Cloud Readiness" w skrócie

* 32% respondentów przewiduje wdrożenie chmury w ramach swojej platformy informatycznej w przyszłości.
* 22% respondentów uważa, że chmura "całkowicie zmieni reguły gry" (wzrost z poziomu 14%).
* Zaledwie 12% respondentów twierdzi, że chmura nie będzie odgrywać żadnej roli w ramach platformy informatycznej ich przedsiębiorstwa (spadek z 18%).
* 10% respondentów uważa przetwarzanie w chmurze za przejściową modę.
* 28% respondentów planuje utworzenie wielu chmur prywatnych i nie zamierza korzystać z chmury publicznej.
* 15% respondentów planuje wdrożenie jedynie usług opartych na chmurze publicznej.
* 21% respondentów planuje wdrażać chmury prywatne w oparciu o infrastruktury zewnętrzne.
* Jedynie 8% respondentów uważa, że przyszłość należy do chmur hybrydowych.
* Układ ten niemal nie uległ zmianie w ciągu 2011 r.
* Ponad jedna trzecia respondentów uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze nie stanowi już tak wielkiego problemu (wzrost z poziomu jednej czwartej).
* 25% respondentów twierdzi, że kwestie bezpieczeństwa to ich zdaniem największy problem związany z chmurą (spadek z 29%).
* Tylko 11% respondentów twierdzi, że to właśnie kwestie bezpieczeństwa chmury powstrzymują ich przed wdrożeniem tej technologii.

Branże, które odnotowały najwyższy wskaźnik wdrożeń

1. Telekomunikacja
2. Branża mediów
3. Usługi użyteczności publicznej
4. Handel detaliczny
5. Służba zdrowia

Kraje, które odnotowały najwyższy wskaźnik wdrożeń

1. Kraje skandynawskie
2. Beneluks
3. Niemcy i Szwajcaria
4. Wielka Brytania
5. Francja

Wersja oryginalna raportu "Cloud Readiness" znajduje się TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz