wtorek, 30 października 2012

Zintegrowanie finansów i ryzyka w systemach bankowychZaawansowane systemy informatyczne odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w bankach. Powoli stają się wręcz niezastąpione z uwagi na wyzwania, jakie są im stawiane i oczekiwania, jakim mają sprostać. 

Nie inaczej jest w obszarze finansów i ryzyka. Co więcej - tutaj systemy powinny być szczególnie wysoko specjalizowane ze względu na misję, jaką mają realizować. Mają przecież wspierać bezpieczeństwo finansowe instytucji oraz umożliwiać kontrolowanie ryzyka i - co najważniejsze - dochodowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
System informatyczny w obszarze ryzyka i finansów powinien zapewnić:
· Efektywne i bezbłędne raportowanie finansowe, „bezszwowo” uwzględniające wszystkie regulacje rachunkowo-księgowe;
· Elastyczność i szybkość w przetwarzaniu i przygotowaniu zestawień, czy raportów okresowych oraz „na żądanie”, uwzględniających wszystkie niezbędne metryki;
· Wymaganą jakość informacji zawartych w raportach finansowych i zarządczych. 

Zintegrowanie jest ważne
Globalne instytucje finansowe stają przed coraz bardziej stresującymi wyzwaniami, wymuszającymi dostosowanie modelów biznesowych, a jednocześnie muszą zapewnić pełną zgodność z nadmiarem nowych regulacji. Zintegrowana architektura systemu dla ryzyka i finansów jest tu kluczowa. 
Historycznie te dwa elementy biznesowe były obsługiwane przez podejście silosowe, co niezmiennie prowadziło do ręcznie sterowanej architektury; nie wpływało to na sprawny cykl procesu finansowego „zamknięcia” i wprowadzało rozbieżności pomiędzy raportami finansowymi, zarządczymi i dla zewnętrznych regulatorów. 
Zintegrowanie jest kluczowe, aby uniknąć niedostatecznej kontroli księgowo-finansowej, wrażliwego na błędy, czasochłonnego procesu konsolidacji i zamknięcia, czy decyzji opartych na błędnych lub niekompletnych informacjach, a także „wyspowości” danych, niewystarczającej granulacji albo nawet niezgodnych okresów obliczania.

Korzyści z integracji 
Korzystanie ze zintegrowanego systemu pozwala osiągnąć między innymi dużo szybszy i bardziej niezawodny proces zamknięcia finansowego z jednoczesnym zapewnieniem spójności danych finansowych, przy uwzględnieniu miar wynikających z ryzyk. Jakkolwiek biznesowe i funkcjonalne wymagania mogą się różnić w zależności od wielkości instytucji, to głównym celem jest utrzymanie akceptowalnego poziomu dochodowości i ryzyka w ciągle zmieniającym się środowisku regulacyjno-komercyjnym.
Dzięki zintegrowanemu systemowi banki uzyskują dostęp do zunifikowanego, niezawodnego, analitycznego repozytorium danych dotyczących ryzyka, finansów i rachunkowości oraz „pojedyncze” źródło prawdy – te same dane są dostępne dla różnych departamentów. Ponadto wszystkie dane źródłowe są kontrolowane i uzgadniane centralnie, są transparentne i audytowalne, uzyskana zostaje wysoka jakość danych, wymagana ich granularność i brak fragmentacji.
Inne korzyści wynikające ze zintegrowania, to znacząca poprawa jakości, czasochłonności i kosztowności procesów zamknięcia, umożliwienie odpowiedzi na nowe regulacje i wymagania, elastyczne, dokładne i „na czas” raportowanie (np. uwzględniające ryzyko Adekwatności Kapitałowej), ułatwione przekrojowe zarządzanie wydajnością i dochodowością, wiarygodna ocena ryzyk i zarządzanie kapitałowe, czy wykorzystanie wyników ICAAP do strategicznych decyzji operacyjnych.
Nie bez znaczenia jest także:
· możliwość prognozowania kapitałowego w oparciu o różne warunki i scenariusze rynkowe, 
· wykorzystanie kosztów wynikających z ryzyka do podejmowania korzystniejszych decyzji inwestycyjnych, 
· redukcja niepewności dzięki spojrzeniu na ryzyka z przekrojowej perspektywy, 
· zapewnienie spełnienia adekwatnych wymagań kapitałowych stawianych przez regulacje w scenariuszach podstawowych oraz kryzysowych, a także -
· lepsza możliwość określenia, komunikacji i monitorowania ekspozycji w celu identyfikacji zagrożeń wymagających decyzji zarządczych.

Napisz do autora
Tomasz Gołębiewski, Senior Sales Manager, Oracle Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz