wtorek, 28 maja 2013

Raport na temat zmian w roli dyrektorów finansowych przedsiębiorstw regionu EMEA

Z badań Oracle i Accenture wynika, że rola dyrektorów finansowych wykracza obecnie poza aspekty czysto finansowe - stają się oni coraz częściej strategami korporacyjnymi i stymulatorami zmian; za kluczowe czynniki decydujące o coraz większym zakresie ich wpływów uważa się sukces przekształceń finansowych oraz głębsze zaangażowanie we wdrażanie technologii. 

Oracle i Accenture - partner w sieci Oracle PartnerNetwork na poziomie Diamond - sfinansowały ostatnio ogólnoświatowe badania nad zmieniającą się rolą dyrektorów finansowych. Badania te przeprowadziła firma Longitude Research, a ich wyniki opublikowano w raporcie "Dyrektor finansowy katalizatorem zmian (The CFO as Catalyst for Change)".
W ankiecie przeprowadzonej przez Longitude Research wzięło udział 930 dyrektorów finansowych przedsiębiorstw z całego świata, z czego 525 pochodziło z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). 
Z ankiety tej wynika, że:
* W ciągu ostatnich trzech lat wpływy dyrektorów finansowych wzrosły - zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy. 
* Istnieje obecnie możliwość, aby dyrektorzy finansowi stymulowali zmiany w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w dziale finansowym.

Aby uzupełnić te wnioski i uzyskać pełniejszy wgląd w zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych, firma Longitude Research przeprowadziła szereg szczegółowych, osobistych wywiadów z dyrektorami finansowymi czołowych przedsiębiorstw z głównych regionów geograficznych EMEA.
Z badań tych wynika, że ogólny poziom wpływu dyrektorów finansowych na strategię przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł (68% respondentów z regionu EMEA), choć jedynie mniejszość tych dyrektorów odgrywa czołową rolę w formułowaniu strategii (33% respondentów z regionu EMEA) lub w jej realizacji (25% respondentów z regionu EMEA). Stwierdzono też, że istnieją pewne przeszkody, które wciąż uniemożliwiają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału na polu strategii.

Najważniejsze wnioski 

* Wpływy dyrektorów finansowych w przedsiębiorstwach rosną - zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł wpływ dyrektorów finansowych na strategię firmy (68% respondentów) - 64% respondentów zgłosiło wzrost odpowiedzialności za wyznaczanie kierunków i formułowanie strategii, a 46% stwierdziło, że wzrosła ich rola w działaniach związanych z przekształceniami działalności biznesowej.
* Różne wyzwania utrudniają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie strategii. Choć strategiczne wpływy dyrektorów finansowych wzrosły, tylko jedna trzecia (34%) respondentów odgrywa czołową rolę w kształtowaniu strategii, a jeszcze mniejszy odsetek badanych pełni tak znaczącą funkcję w jej realizacji (25% respondentów). Za najpoważniejszą barierę uznano trudną sytuację gospodarczą (37% respondentów), a druga w kolejności przeszkoda to brak czasu (33% respondentów).
* Niektórzy dyrektorzy finansowi obawiają się, że dalsze cięcie kosztów może zagrozić przyszłemu rozwojowi ich przedsiębiorstw. W ostatnich trzech latach priorytetowe znaczenie dla dyrektorów finansowych miało zapewnienie rentowności, zarządzanie kosztami oraz dbałość o właściwy przepływ środków pieniężnych, a także o kapitał obrotowy. Jednak obecnie przyznają oni, że w przyszłości mechanizmy zapewniające redukcję kosztów mogą się okazać mniej efektywne.
* Dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że ważnym narzędziem, które może pomóc w pełnieniu powierzonej im roli, jest technologia. Zapytani o to, w jakich obszarach mogliby pogłębić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby móc skuteczniej realizować wytyczone cele dotyczące kosztów i rozwoju firmy, dyrektorzy finansowi na pierwszym miejscu wymienili wiedzę branżową, a zaraz po niej wiedzę techniczną.  W ciągu minionych trzech lat 82% uczestniczących w badaniach dyrektorów finansowych odnotowało też zacieśnienie współpracy z dyrektorami ds. informatycznych - jest to kolejny czynnik świadczący o tym, że technologia ma teraz kluczowe znaczenie w obszarze finansów.
* Zdaniem dyrektorów finansowych coraz istotniejszym czynnikiem warunkującym dalszy rozwój firm stają się technologie umożliwiające wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że dyrektorzy finansowi przywiązują coraz większą wagę do lepszego zrozumienia specyfiki i efektywniejszego wykorzystywania technologii umożliwiających wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych, takich jak technologie do obsługi wielkich zbiorów danych (big data) i przetwarzania w chmurze, technologie mobilne oraz media społecznościowe. Respondenci uważają, że to właśnie te technologie stymulują obecnie dalszy rozwój działalności biznesowej. Za kluczowy czynnik warunkujący prężność przedsiębiorstwa 75% respondentów uznało dostęp do informacji, natomiast 57% uczestników ankiety za główne źródło przewagi nad konkurencją uważa inwestycje w technologie do obsługi wielkich zbiorów danych oraz w rozwiązania analityczne.
* Dyrektorzy finansowi dostrzegają potrzebę większej koncentracji na technologii jako na czynniku warunkujących innowacyjność zamiast na rozwiązywaniu problemów z konserwacją i integracją infrastruktury informatycznej. Zapytani o to, które aspekty technologii stosowanych w ich firmie sprawiają im największe kłopoty, respondenci za trzy najważniejsze problemy uznali koszty konserwacji i integracji, a także brak integracji systemów. W następnej kolejności wymienili jakość i integrację danych. Z badań wynika, że taka ciągła koncentracja na aspektach biernej obsługi infrastruktury informatycznej nie jest korzystna i że dyrektorzy finansowi woleliby bardziej skupiać się na opartych na technologii projektach zapewniających większą innowacyjność i szybszy rozwój firm. Pozwoliłoby im to skuteczniej osiągać wyznaczone cele strategiczne, operacyjne i zawodowe.

Informacje dodatkowe
Oracle CFO Solutions
Badanie firmy Longitude: The CFO as Catalyst for Change
Rejestracja na Webcast: The CFO as Catalyst for Change
Accenture Finance and Enterprise Performance
Accenture High Performance Finance Report
Raport: Creating a Value-Centered Culture 
Raport: The World is Not Flat
Artykuł z Outlook Journal: Masters of Finance
What it Takes to be a High Performance Finance Organization - Argyle Conversations
Informacje o Longitude Research

Z 525 ankietowanych w regionie EMEA, 270 osób pochodziło z Europy Zachodniej, 160 z Europy Wschodniej, zaś 95 z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz