wtorek, 5 listopada 2013

Najnowsze badanie firmy Oracle na temat efektywności współpracy

Dyrektorzy działów marketingu i informatyki uważają, że chcąc zaspokoić potrzeby dzisiejszych dynamicznie się rozwijających środowisk cyfrowych, mobilnych i społecznościowych, należy zapewnić współpracę między ludźmi, procesami i technologiami, co pozwoli uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe. 

Aby zademonstrować, jak przedsiębiorstwa postrzegają współpracę między ludźmi, procesami i technologiami, firma Oracle wspólnie z firmami Leader Networks i Social Media Today przeprowadziła wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla badanie dotyczące możliwości, jakie zapewniałaby szefom działów marketingu i informatyki efektywniejsza współpraca, oraz przeszkód na drodze do tej współpracy i do osiągania w jej wyniku rzeczywistych korzyści biznesowych. 

Wyniki tej ankiety pokazują, jak działy marketingu i informatyki współpracują ze sobą, kiedy pracują oddzielnie, i jakie korzyści biznesowe zapewnia przedsiębiorstwom wdrożenie funkcji społecznościowych w ramach realizowanych procesów. 
Firma Oracle przedstawiła wnioski ze sponsorowanej i przeprowadzonej wspólnie z firmami Leader Networks i Social Media Today ankiety pt. „Współpraca społecznościowa”. W ramach ankiety zbadano wpływ dzisiejszego dynamicznie rozwijającego się środowiska cyfrowego, społecznościowego i mobilnego na działalność biznesową. Analizowano też, w jaki sposób środowisko to wymusza zmiany w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w dziedzinie marketingu i informatyki.
W tym ogólnoświatowym badaniu wzięło udział ponad 900 dyrektorów ds. marketingu i informatyki, których pytano o aktualny poziom współpracy w ich przedsiębiorstwach oraz o bariery stojące na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa społecznościowego. 

Z badania wynika, że choć zarówno działy marketingu, jak i informatyki dostrzegają duże korzyści biznesowe płynące ze współpracy między nimi, to wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia. 
Z ankiety wynika również, że to działy marketingu częściej starają się nawiązać współpracę i że zdaniem większości respondentów główną przeszkodę na drodze do współpracy stanowi kultura korporacyjna.
Firma Oracle definiuje przedsiębiorstwo społecznościowe (socially enabled enterprise/social business) jako przedsiębiorstwo, w którym w bieżące procesy biznesowe ― od marketingu i sprzedaży, przez obsługę klienta i badania, aż po komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami ― wbudowano mechanizmy społecznościowe.

Najważniejsze wnioski
Zmieniają się role pracowników działów marketingu i informatyki. Kierownicy zarówno działów marketingu, jak i informatyki twierdzą, że obserwują zmianę charakteru swoich stanowisk z uwagi na większy nacisk na społecznościowe działania biznesowe. Obydwie grupy twierdzą, że mogą teraz efektywniej współpracować. Dostrzegają także potrzebę zdobycia nowych umiejętności oraz zatrudnienia pracowników z nowymi kwalifikacjami, aby zaspokoić potrzeby dzisiejszego dynamicznie się rozwijającego środowiska. 
Pracownicy działów marketingu są bardziej skłonni do współpracy. Respondenci z działów marketingu częściej zgłaszali wyższy poziom współpracy niż ich odpowiednicy z działów informatycznych/technicznych. 
Obecny zakres współpracy pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Tylko 36% respondentów z działów marketingu i 26% z działów informatycznych/technicznych stwierdziło, że współpracuje „często”. Nieco ponad połowa respondentów z działów marketingu i działów informatycznych/technicznych uważa współpracę w swoich przedsiębiorstwach za „wystarczającą”. 16% respondentów z działów informatycznych/technicznych poinformowało, że współpraca z działem marketingu „nie istnieje”. 
Mimo wyzwań współpraca jest teraz lepsza niż kiedyś. Bardzo niewielu respondentów stwierdziło, że w tym roku współpracowało mniej niż w roku ubiegłym. Ponadto 41% szefów działów marketingu i 38% szefów działów informatycznych/technicznych wskazało na to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym współpraca zacieśniła się. 
Współpraca przynosi korzyści biznesowe. Ponad 2/3 szefów zarówno działów marketingu, jak i działów informatycznych/technicznych stwierdziło, że w wyniku lepszej współpracy są „bardziej efektywni” zawodowo. Wśród wymienianych korzyści ze współpracy znalazły się: silniejszy przekaz i większa atrakcyjność komunikatów marketingowych, szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, większa akceptacja produktów przez użytkowników, obniżenie kosztów projektów oraz mniejsza liczba wad i usterek w produktach i usługach.

Informacje dodatkowe
Oracle Social Relationship Management
Oracle Social Blog Post
Social Media Today
Leader Networks

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz