środa, 2 kwietnia 2014

W raporcie firm Oracle i Accenture uznano dyrektorów finansowych za propagatorów nowych technologii

Dążąc do zdefiniowania najważniejszych modelowych atrybutów nowoczesnego działu finansowego posługującego się współczesnymi technologiami, firmy Oracle i Accenture zleciły firmie Longitude Research przeprowadzenie ogólnoświatowych badań nt. „Zwiększenie możliwości nowoczesnego działu finansowego: dyrektor finansowy jako propagator nowych technologii”.

W badaniach wzięło udział 1275 dyrektorów finansowych i dyrektorów działów biznesowych przedsiębiorstw z całego świata, przy czym 670 spośród nich to menedżerowie zatrudnieni w przedsiębiorstwach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spośród respondentów z tego regionu 100 osób pełniło funkcję dyrektora działu biznesowego. 

Z badań tych wynikają następujące wnioski:
· Nowoczesny dyrektor finansowy to propagator nowych technologii, który dostrzega znaczenie technologii cyfrowych i przetwarzania w chmurze dla sprawnego funkcjonowania działu finansowego oraz firmy jako całości. Jednak pomiędzy ambicjami dyrektorów finansowych a ich możliwościami istnieje spora luka.
· Działy finansowe zdają sobie sprawę, że możliwości przetwarzania w chmurze mogą być bardzo przydatne w zakresie budżetowania, planowania i prognozowania, gdyż dzięki nim nowoczesny dział finansowy może pełnić funkcję partnera strategicznego oraz pomagać w stymulowaniu rozwoju działalności biznesowej.
· Myślące przyszłościowo działy finansowe, które chcą odgrywać rolę strategicznego partnera przedsiębiorstwa, korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych, nowoczesnych aplikacji oraz najnowszych narzędzi społecznościowych i mobilnych, a także narzędzi do przetwarzania w chmurze i do współpracy.
· Choć z badań wynika, że wielu dyrektorów finansowych podejmuje poważne kroki mające na celu przekształcenie swojego działu finansowego w jednostkę bardziej produktywną i wydajną, działającą w oparciu o najnowsze technologie, jednak nie ma wątpliwości, że wciąż jeszcze wiele na tym polu pozostało do zrobienia. Na przykład zbyt wiele firm wykorzystuje do podejmowania decyzji przestarzałe dane, między innymi z powodu trudności z konsolidacją licznych odseparowanych od siebie systemów.

Najważniejsze wnioski badania

Dyrektorzy finansowi są postrzegani jako propagatorzy nowych technologii, jednak pomiędzy ich ambicjami a rzeczywistością istnieje spora luka:
· Ponad dwie trzecie respondentów zgodziło się z opinią, że dyrektorzy finansowi są zdecydowanymi propagatorami nowych technologii z uwagi na ich potencjał transformacyjny, a niemal trzy czwarte dyrektorów finansowych uważa, że nowe technologie, takie jak chmura, technologie mobilne i media społecznościowe, wpłyną na zmianę struktury działów finansowych oraz sposobu zarządzania nimi.
· Jednak zaledwie 20% dyrektorów najwyższego szczebla sądzi, że w działach finansowych ich przedsiębiorstw wdrożono najnowocześniejsze technologie, podczas gdy w odniesieniu do działów sprzedaży opinię taką wyraziło 43% dyrektorów. 

Działy finansowe, które chcą uchodzić za sprawne i nowoczesne, potrzebują kadr dysponujących nowymi umiejętnościami oraz nowych możliwości analitycznych:
· 50% respondentów z regionu EMEA odnotowało wzrost liczby analityków finansowych zatrudnionych w ciągu ostatnich dwóch lat, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kadry finansowe dysponujące szerszym zakresem bardziej zaawansowanych umiejętności biznesowych i analitycznych.
· 41% respondentów uważa na przykład, że zdolność działu finansowego do zapewniania wglądu w aktualne wyniki finansowe w zestawieniu w budżetem „nie spełnia oczekiwań”.

Dyrektorzy finansowi dążący do zmodernizowania działu finansowego wdrażają technologię przetwarzania w chmurze:
· Respondenci uczestniczący w ankiecie ewidentnie dostrzegają potencjał chmury jako technologii, która jest w stanie zapewnić lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa dzięki zaawansowanej analizie danych biznesowych. Ponad jedna czwarta respondentów (28%) korzysta już z przetwarzania w chmurze w celu obsługi budżetowania, planowania i prognozowania, a kolejne 33% planuje przenieść obsługę tych procesów do chmury w ciągu następnego roku.
· Ponadto ponad dwie trzecie ankietowanych dyrektorów wdrożyło już w swoim przedsiębiorstwie system oparty na chmurze do obsługi podstawowych funkcji finansowych (24%) lub planuje takie posunięcie (45%).

Dyrektorzy finansowi koncentrują się nadal na automatyzacji procesów, konsolidacji systemów oraz udostępnieniu możliwości raportowania w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia działań operacyjnych przedsiębiorstwa, ale na tym polu konieczne są większe postępy:
· Około 30% ankietowanych dyrektorów działu finansowego i działów biznesowych przyznało, że choć procesy w ich przedsiębiorstwie są nadal oparte na dokumentach papierowych, istnieje jednak widoczna tendencja do automatyzacji i digitalizacji tych procesów ― niemal 44% z tych działów korzysta już z aplikacji mobilnych, a 53% wykorzystuje systemy internetowe.

Osiągnęliśmy punkt zwrotny we wdrażaniu technologii: 
· Z wniosków zamieszczonych w raporcie wynika, że wysoki poziom dopracowania narzędzi do analizy wielkich zbiorów danych (big data), technologii przetwarzania w chmurze i technologii mobilnych oraz mediów społecznościowych doprowadził przedsiębiorstwa do punktu zwrotnego, w którym muszą one zweryfikować swoje strategie cyfrowe.
· 70% respondentów uważa, że technologie te spowodują zmianę struktury działów finansowych oraz sposób zarządzania nimi w ich przedsiębiorstwach.
· Ponad połowa respondentów jako swoje najważniejsze priorytety na przyszłość wymieniła zwiększenie elastyczności, skrócenie czasów reakcji, podniesienie poziomu generowanych analiz oraz obniżenie kosztów operacyjnych. W efekcie przedsiębiorstwa coraz częściej wymagają od swoich dyrektorów finansowych podejmowania wyważonych decyzji w kwestii inwestycji w infrastrukturę informatyczną oraz oczekują większej koncentracji tych inwestycji.
· 66% respondentów zgadza się z tezą, że działy finansowe w pełni dostrzegają możliwości transformacyjne oferowane przez pojawiające się technologie. 

Kierownictwo wyższego szczebla popiera wizję wdrażania nowych technologii:
· Jedynie 5% respondentów wymieniło brak wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla jako barierę utrudniającą wdrażanie nowych technologii w dziale finansowym. Czynnikiem hamującym są raczej możliwości niż chęci, gdyż 38% respondentów uznało za najpoważniejszą barierę brak pracowników dysponujących potrzebnymi umiejętnościami. 

Informacje dodatkowe
Oracle CFO Central
Raport Longitude: Empowering Modern Finance the CFO as technology evangelist
Webcast: The CFO as Technology Evangelist
Raport Longitude: The CFO as Catalyst for Change
Accenture Finance and Enterprise Performance
Accenture High Performance Finance Report
Eight Top Issues for CFOs in 2014
The CFO as Chief Innovator 
The CFO as Corporate Strategist
Measuring the True Profitability of Products, Services and Customers  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz